Er Jesus Gud

Endetiden

Er Jesus Gud er en artikkel som ble til for å gi svar til alle dem som undrer seg over dette emnet og som ikke helt har klart å få det på plass i sin vandring.


Velkommen til en dypdykkende utforskning av en fundamentalt sentral sannhet i den kristne tro – Jesu guddommelighet.


Gjennom århundrene har diskusjoner om Jesu natur vært kilden til intens teologisk refleksjon og studium. Denne artikkelen tar deg med på en reise gjennom Bibelens sider, hvor vi gransker røttene til troen på Jesus som Gud.


I møte med utallige fortolkninger og perspektiver søker vi å forstå, grundig og ettertrykkelig, hvordan Bibelen selv formidler Jesu guddommelige vesen.

Gjennom å dykke ned i skriftene, vitnesbyrdene og den rike teologiske arven, håper vi å kaste lys over denne grunnleggende sannheten – at i Jesus Kristus ser vi Gud selv åpenbart for menneskeheten.


Gjennom studier av evangeliene, brevene og profetiene vil vi vurdere de bibelske bevisene som underbygger læren om Jesu guddommelighet. La oss sammen reflektere over den guddommelige inkarnasjonen, diskutere teologiske implikasjoner og søke en dypere forståelse av hva det betyr når vi bekjenner troen: Jesus er Gud manifestert i kjøtt og blod.


La oss åpne våre hjerter og sinn for å motta denne sannheten, ikke bare som en doktrin, men som en levende realitet som former vårt forhold til Gud, vårt syn på frelse og vårt kall som Kristi etterfølgere. Bli med oss på denne reisen gjennom Skriften, hvor vi søker å omfavne og forstå Jesu guddommelighet på en måte som utfordrer, beriker og forvandler vårt åndelige liv

Hva tenker du om Jesus Kristus? Dette spørsmålet har enorm betydning, da det kanskje er det viktigste svaret du noensinne vil gi. Hvis du kun ser ham som et menneske, bare en mann, og ingenting mer, må du være forberedt på en dyp åpenbaring som kan overraske deg en dag.


Så, hvem er denne personen ved navn Jesus Kristus? Mange mennesker bekjenner sin tro på Gud og uttrykker sin tro. Imidlertid tar fortellingen en unik vending når det gjelder Jesus.


Noen ser ham kun som en eller annen profet eller lærer fra fortiden, som snakket om ulike emner og helbredet noen mennesker, uten å anse Jesus som spesielt viktig. Ifølge dem er det Gud som har den aller største betydningen."

Slik tenker verden generelt sett, og jeg vil spørre om din oppfatning. Hva tenker du om Jesus Kristus? Dette er uten tvil det mest betydningsfulle spørsmålet du noensinne vil stå overfor i livet ditt.

I Johannesevangeliet utfolder det seg en unik fremstilling av Jesus, ulik noe annet man finner i skriftene. Ofte leser folk om Jesus og uttrykker sine tro, og sier: "Jeg tror dette"eller "Jeg tror det." Imidlertid forblir det avgjørende spørsmålet: Hva tror du virkelig og helt ærlig om Jesus?


La meg gjenta; mange individer bekjenner troen på Gud og tror på en høyere makt. De kan ha en bestemt oppfatning av Gud, men Jesus introduserer en unik fortelling. Det handler ikke bare om å tro på Gud; det handler om å forstå Jesus. Så la oss utforske og besvare det grunnleggende spørsmålet: Hva tror vi om Jesus?


Hvem er Jesus Kristus? Svaret er at Jesus Kristus er Gud."

"Du tenker kanskje, "Jeg tror ikke han er Gud; kanskje han bare er en profet." Men nei, han er Gud, og jeg vil vise deg hvem han virkelig er. Alle de beviser vi trenger, finnes i Guds ord, spesielt i Johannes-evangeliet.


Om du vil, la oss utforske Johannes kapittel 1, med fokus på de første fem versene. Gjennom hele dette evangeliet svarer han konsekvent på det grunnleggende spørsmålet: Hvem er Jesus?


I begynnelsen var Ordet, og Ordet var med Gud, og Ordet var Gud. Han eksisterte fra starten sammen med Gud. Alt ble skapt gjennom ham, og uten ham ble ingenting til. I ham var liv, og det livet lyste opp menneskeheten. Lyset skinner i mørket, og mørket kunne ikke forstå det.

Så, hvem er Jesus? Dette er et spørsmål som er verdt å reflektere seriøst over, fordi din hele evighet avhenger av din forståelse av det.


Mange tror at så lenge de tror på Gud og streber etter å leve et godt liv, bør det være tilstrekkelig, at dette samsvarer med det Guds ord lærer oss. La oss imidlertid utforske denne tanken i vårt nåværende liv og svare på det helt  grunnleggende spørsmålet: Hvem er Jesus? Jeg vil stille fire gyldige spørsmål og søke passende svar.


Det første spørsmålet vi skal adressere er: Hvem hevdet Jesus å være? I Johannes 10:14 erklærte Jesus: 'Jeg er den gode hyrden, og jeg kjenner mine, og mine kjenner meg.' I tillegg uttalte Jesus i Johannes 10:7: 'Jeg er døren til sauene; om noen går inn gjennom meg, vil han bli frelst' (Johannes 10:9). Til slutt proklamerte Jesus: 'Jeg og Faderen er ett'—en dyp uttalelse som understreker enheten mellom Jesus og Gud (Johannes 10:30).

"Jeg er den gode hyrde, Jeg kjenner Mine, og Jeg er kjent av Mine." (Johannes.10.14.)


"Da sa Jesus igjen: «Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Jeg er porten inn til sauene." (Johannes.10.7.)


"Jeg er porten. Hvis noen går inn gjennom Meg, skal han bli frelst..." (Johannes.10.9)


"Jeg og Min Far, Vi er ett.» (Johannes.10.30.)

I Johannes kapittel 12, vers 45, og deretter i Johannes kapittel 8, vers 12, erklærte Jesus: "Jeg er verdens lys. Den som følger meg, vil ikke vandre i mørket, men vil ha livets lys" Når vi beveger oss til det 14. kapitlet i Johannes, vers 6, uttalte Jesus: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg." Dette er direkte sitater fra Jesus om seg selv.

" Den som ser Meg, ser Ham som har sendt Meg." (Johannes.12.45.)


" Da talte Jesus på nytt til dem og sa:«Jeg er verdens lys. Den som følger Meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»" (Johannes.8.12.)


"Jesus svarte ham:«Jeg er Veien, Sannheten og Livet. Ingen kommer til Far uten ved Meg." (Johannes.14.6.)

Nå, la oss stille to spørsmål: Hvem hevdet Jesus å være, og var handlingene hans i tråd med hvem Gud er? Som svar på det første spørsmålet erklærte Jesus i Johannes 8:29: "Jeg gjør alltid det som er til glede for ham, for Faderen. Ingen kan si det unntatt Jesus—alltid gjør ting som gleder Faderen." Et annet støttende vers er Johannes 10:10, der Jesus erklærte: "Jeg kom for at de skulle ha liv og ha det i overflod." Dette samsvarer tydelig med Guds natur.

"Han som sendte Meg, er med Meg. Min Far har ikke latt Meg bli igjen alene, for Jeg gjør alltid det som behager Ham.» (Johannes.8.29.)


"Tyven kommer ikke for noe annet enn å stjele og drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv, og det i overflod." (Johannes.10.10.)

Se på miraklene han utførte, for eksempel da han matet fem tusen, helbredet syke, oppvakte døde og gikk på vannet. Når vi stiller spørsmålet om hvem Jesus er, er han utvilsomt en mirakelarbeider, men han er mer enn det. Én hendelse som vakte absolutt hat og bitterhet blant fariseerne og saddukeerne, var da han tilga noen deres synd. Hvem kan tilgi synder? Vi utforsker hvem han er og hva som er i samsvar med Guds beskrivelse av ham.


Videre kunne ingen ta livet til Jesus fra ham. I Johannes kapittel 10, vers 18, erklærer han at han har autoritet til å legge ned sitt liv og ta det opp igjen. Dette er i samsvar med Guds natur. I det sjette kapitlet i Johannes, vers 38, sier Jesus at han kom ned fra himmelen for å gjøre viljen til ham som sendte ham. Var disse handlingene i tråd med Gud? Absolutt.

"Ingen tar det fra Meg, men Jeg gir det av Meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og Jeg har makt til å ta det igjen. Dette budet har Jeg fått av Min Far.» (Johannes.10.18)


"For Jeg er kommet ned fra Himmelen, ikke for å gjøre Min egen vilje, men Hans vilje som har sendt Meg." (Johannes.6.38)

I jakten på å besvare om Jesus er Gud, må man erkjenne at basert på hans handlinger er svaret et rungende ja.

Det tredje vi skal legge merke til, er hans forhold til Gud Faderen. Vi snakker om at Jesus er Gud og ser på hans forbindelse med Gud Faderen. Husk Genesis kapittel 1, vers 26, der det står: "La oss forme mennesket i vårt bilde."


Hvem er "oss" i denne sammenhengen? Det er definitivt ikke engler eller djevelen; det er Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud Den hellige Ånd—de tre personene i Treenigheten som utgjør guddommen, slik det fremgår av skriftene.

"Da sa Gud: «La Oss forme mennesker i Vårt bilde, etter Vår lignelse." (1.Mosebok.1.26.)

IJohannes kapittel 10, vers 30, erklærte Jesus tydelig: "Jeg og Faderen er ett." I det åttende kapitlet bemerket han: "Om dere kjente meg, ville dere også kjenne min Far." Når vi går til det 14. kapitlet i Johannes, og spesielt ser på vers 16, sier Jesus: "Jeg skal be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann." Begrepet "annen" på gresk er "alos," og betyr en annen akkurat som seg selv. I dette ene verset ser vi samarbeidet mellom alle tre personene i Treenigheten.

"Jeg og Min Far, Vi er ett.» (Johannes.10.30)


«Dere kjenner verken Meg eller Min Far. Hvis dere hadde kjent Meg, hadde dere også kjent Min Far.» (Johannes.8.19.)


"Og Jeg vil be Far, og Han skal gi dere en annen Talsmann, for at Han skal bli hos dere til evig tid," (Johannes.14.16.)

Så, hvem er Gud? Det er Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud Den hellige Ånd.


Nå, la meg understreke viktigheten av dette. I øyeblikket Jesus bekrefter denne sannheten, introduserer han den sanne Sannhetens Ånd, som verden ikke kan motta fordi den ikke ser eller kjenner Ham. Men dere, som troende, kjenner Ham fordi Han er hos dere og vil være i dere.


For eksempel i Johannes kapittel 1, vers 1, står det at Jesus, Ordet, var i begynnelsen med Gud, og Ordet var Gud. Johannes' vitnesbyrd bekrefter at Jesus var Gud i menneskelig skikkelse—Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud Den hellige Ånd (med Den hellige Ånds ankomst etter oppstandelsen).

"I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud." (Johannes.1.1)

La meg understreke hvorfor dette er avgjørende. I Johannes kapittel 1, vers 3, påstår Jesus å være skaperen og sier at alt kom til være gjennom ham, og uten ham kom ingenting til. Bibelen bekrefter at Gud, inkludert Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud Den hellige Ånd, skapte alt, som det står i utsagnet, "La oss lage mennesket i vårt bilde."


For å utvide vår forståelse, ta en titt på Kolosserne kapittel 1. I dette kapitlet understreker Paulus Jesu rolle og sier i vers 14 at i Jesus har vi forløsning og tilgivelse for våre synder. Videre beskrives Jesus som bildet av den usynlige Gud og den førstefødte av all skapning.

"Alt ble til ved Ham, og uten Ham ble ingenting til av det som ble til." (Johannes.1.3.)


"I Ham har vi forløsningen ved Hans blod, syndenes forlatelse. Han er bildet av den usynlige Gud, Den førstefødte før hele skapningen. For i Ham ble alle ting skapt, de som er i himlene, og de som er på jorden, både synlige og usynlige, enten det er troner eller herredømmer, myndigheter eller makter. Alle ting ble skapt ved Ham og for Ham." (Kolosserne.1.14~16)

I ham skapes alt—både i himmelen og på jorden, synlig og usynlig. Enten det er troner, riker, herskere eller myndigheter, alt blir skapt gjennom ham og for ham. Han går foran alt, og i ham holdes alt sammen.

Apostelen Paulus' vitnesbyrd samsvarer med Johannes' vitnesbyrd: Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud Den hellige Ånd, hver av dem arbeider på en særegen måte.


Denne harmonien gjenspeiles gjennom skriftene.

For eksempel i Johannes 6:38 erklærer Jesus sin nedstigning fra himmelen, ikke for å gjøre sin egen vilje, men viljen til ham som sendte ham—til slutt å dø på korset og redde oss fra våre synder.


I Johannes 14:11 bekrefter Jesus sin enhet med Faderen: "Jeg er i Faderen, og Faderen er i meg." De gjerninger han utfører, vitner om at Faderen har sendt ham (Johannes 5:36). I Johannes 8:29 sier han: "Jeg gjør alltid det som er til glede for ham." Alt dette samsvarer med egenskapene ved å være Gud.

"For Jeg er kommet ned fra Himmelen, ikke for å gjøre Min egen vilje, men Hans vilje som har sendt Meg." (Johannes.6.38.)


"Tro Meg at Jeg er i Far og Far i Meg. Hvis ikke, så tro Meg for selve gjerningenes skyld." (Johannes.14.11.)


"Men Jeg har et større vitnesbyrd enn det som kom fra Johannes, for de gjerningene Far har gitt Meg å fullføre, de gjerningene Jeg gjør, vitner om Meg – at Far har sendt Meg." (Johannes.5.36.)


"Han som sendte Meg, er med Meg. Min Far har ikke latt Meg bli igjen alene, for Jeg gjør alltid det som behager Ham.» (Johannes.8.29.)

La meg nå vise deg hvorfor dette er av største betydning.

I verdens oppfatning er det en fjern Gud —Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud Den hellige Ånd. Når folk snakker om Gud, forestiller de seg ofte en abstrakt, ubeskrivelig enhet et sted der ute. Det er som en stor åndelig tilstedeværelse, fjern, fremmed og uforståelig. Mens de påstår å tro på Gud, er denne troen ofte vag, med lite oppmerksomhet gitt til denne fjerne og upersonlige guddommen.


Dette perspektivet kontrasterer med en personlig forståelse av Gud, en som innebærer et forhold til Jesus Kristus som en personlig frelser. Mange foretrekker en fjern Gud fordi det tillater dem å synde uten å føle ansvar. De kan delta i tvilsom atferd, men påstå tro på denne vage, ubeskrivelige Guden når de blir spurt.


Tenk på de som avviser Jesus Kristus som sin personlige frelser. De ønsker en upersonlig Gud som imøtekommer handlingene deres, slik at de kan synde uten anger. De kan dukke opp i kirken på søndag og påstå tro på Gud, men avvise betydningen av Jesus. Imidlertid, når Jesus og Den hellige Ånd ekskluderes, kan man ikke ha en fullstendig forståelse av den ene sanne Guden.

Og så stiller du deg selv dette spørsmålet: Tror du på Gud? Ja. Tror du på Hans Sønn? Husk hva Jesus sa – se nøye på dette: "Jeg og Faderen er ett."


Hvis du ikke tror at Jesus Kristus er Gud, tror du i prinsippet ikke på den eneste sanne Guden. Det innebærer enten å avvise sannheten eller å anse Jesus Kristus som en løgner. Hvis Han lever, hva med Gud? Kanskje Han ikke eksisterer.


Å ikke omfavne den bibelske konseptet og sannheten om Gud fører til forvirring. En grunn til at noen nøler med å tro på Jesus er at det gjør det guddommelige for personlig. Jesus understreket: "Hvis du har sett meg, har du sett Faderen." Problemet er at de fleste ikke har sett Ham og har derfor en forvrengt oppfatning av Gud.

Så spør deg selv: Tror du virkelig at Jesus Kristus er Gud? Gud Faderen, Gud Sønnen, Gud Den hellige Ånd – det er bare én Gud, manifestert i tre personer av Treenigheten, hver med en tydelig rolle i verden.


Når noen sier, "Jeg tror på Gud," her er problemet: Når det kommer til Jesus og Hans lære om hvordan vi skal leve, motsetter de seg troen. De foretrekker en fjern, upersonlig Gud, ofte vagt beskrevet som en som forstår. De ønsker en Gud de ikke kan definere og vil ikke diskutere dom eller være underlagt ansvar. De ønsker en Gud de kan kontrollere, som bare er der når de trenger Ham.


Tenk å leve et liv med et slikt perspektiv og så nå det punktet der du står overfor døden, og vet at du kanskje har en time eller så igjen. Jeg lurer på hva som skjer med denne vage, ubeskrivelige, usynlige Guden der ute som har vært i bakgrunnen av livet ditt hele tiden. Nå, mens du nærmer deg døden, tenker du kanskje, "Kanskje jeg skal møte Gud." Min venn, du bør kjenne Jesus før du dør.

Fordi hvis den eneste Guden du har, er denne ubeskrivelige, ikke-bibelske Guden, så har du ikke en sann Gud. Så jeg vil at du skal tenke på dette: Hvorfor sa han at han kom til verden? Og han svarer på dette; Jesus kom inn i verden for at vi skulle ha liv og ha det i overflod. Han kom for et spesifikt formål.


Se på hele livet hans. Livet som Jesus levde – hva er det ved Jesus du ikke liker?


De fleste ønsker en Gud som vil berolige dem, være enig med dem, ikke irettesette dem, ikke holde dem våkne om natten og ikke blande seg i virksomheten deres. De ønsker en praktisk, personlig Gud som hjelper dem å få det de vil ha i livet, men som ikke krever ansvar i det hele tatt. Det er ikke hvem Gud er.

Du kan ha en Gud, men hvis Han ikke er en Gud som samsvarer med det vi nettopp leste i Ordet, som er Guds ord, har du ikke den eneste sanne Guden. Hvem er denne Guden du tror på?


Hvis han ikke er Gud i Bibelen, Jesus Kristus, har du ikke en ekte Gud; det er bare fantasien din. Du lurer kanskje på de millionene av menneskene i verden som har sine egne forestillinger.


Imidlertid gjør Bibelen det veldig klart, spesielt i Johannes' evangelium, skrevet av disippelen Johannes, som gikk tett sammen med Jesus og var den siste disippelen som døde.


Gjennom dette evangeliet, inspirert av Allmektige Gud, får vi en vakker beskrivelse av hvem Jesus er.

Den eneste måten å ha et forhold til Ham på er å begynne med å be om tilgivelse for dine synder og overgi livet ditt til Ham. Du må tro på Ham. Hvis din personlige Gud tillater deg å leve i synd uten å bry seg om samvittigheten din, er det din Gud. Imidlertid vil det komme en dag med dom der du vil avlegge regnskap, og det vil være for Jesus Kristus, Guds Sønn. Overgi livet ditt til Ham her og nå fordi Han er Gud.


Tenk på den velkjente Johannes 3:16, "For så har Gud elsket verden at han ga sin enbårne sønn, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv." Nå, vurder ditt nåværende forhold til Jesus. Guds Ord vitner om at Jesus Kristus er Gud i menneskekroppen - en Gud som vandret i kjødet. Dette er den dype uttrykket for hellig Gud. Han ga ikke bare sannheten gjennom profeter, men Han sendte Jesus for å gå i menneskekjøttet, bli fristet av djevelen og utføre mirakler, og etterlate menneskeheten uten unnskyldning for å ikke tro på Ham som Guds Sønn. Dette er en ekstraordinær demonstrasjon av Guds utrolige kjærlighet til oss - Hans motivasjon for å komme inn i verden.

Vel, du kan tenke at Gud ikke er så viktig nå, men vent til du står ansikt til ansikt med døden. Når den tiden kommer, vil den eneste personen som virkelig betyr noe, ikke være legen din eller familien din; det vil være Jesus Kristus. Han alene har makten til å tilgi synder, inngravere navnet ditt i Livets bok, og føre deg fra dette livet til himmelen. Du kan ha alt verden tilbyr, bli verdsatt av alle, og besitte stor makt, men uten Jesus vil du gå glipp av Guds rike. Uten et åndelig forhold til Jesus Kristus, ved å akseptere ham som din frelser, vil du være fortapt.

Hvem er Jesus? Han er Gud Faderen, Gud Sønnen, Gud Den Hellige Ånd - en person i Treenigheten. Da Gud sa: "La oss lage mennesket i vårt eget bilde," refererte Han til Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud Den Hellige Ånd. Alt du og jeg trenger, finnes i Guds ord. Det svarer på alle spørsmålene våre.


Hvis noen påstår at de tror på Gud, men avviser Jesus fordi han forstyrrer livsstilen deres, plager samvittigheten deres, krever noe av dem eller begrenser stilen deres å leve, så misforstår de poenget.


Når folk sier: "Jeg tror på Gud, men spør meg ikke om å definere eller beskrive ham; det angår ingen andre," vil de dø med sin versjon av Gud og angre på at de avviste Jesus Kristus som sin frelser. Jesus er den eneste frelseren.

Så la oss tenke på noe for et øyeblikk. I lys av alt dette, vurder hva som vil skje hvis Jesus ikke er Gud:

 1. Uærlighet om forhold:

  • Hvis Jesus ikke er Gud, har han vært uærlig om sitt forhold til Faderen. Han sa: "Jeg og Faderen er ett."
 2. Manglende pålitelighet:

  • Hvis Jesus ikke er Guds Sønn og Frelser, og han ikke er Gud, kan han ikke stole på. Hans uttalelse "Hvis du har sett meg, har du sett Faderen; jeg og Faderen er ett," ville være usann.
 3. Påvirkning av hans død:

  • Hvis Jesus ikke er den han påstår å være, hadde hans død ingen effekt på våre synder. Følgelig er vi fortsatt i våre synder, og hans død på korset blir bare en annen romersk henrettelse.
 4. Falskhet av oppstandelse:

  • Historien om oppstandelsen blir en falsk påstand fra Jesu etterfølgere. Hvis Jesus ikke er den han påstår å være, er oppstandelsen en falsk påstand.
 5. Mangel på forsikring om livet etter døden:

  • Uten oppstandelsen mister vi vår forsikring om livet etter døden. Jesu Kristi oppstandelse er vår eneste pålitelige forsikring om at vi vil oppleve livet etter døden.

Så når folk nekter Jesus, melder spørsmålet seg: Hva vil skje når de dør? Hvor går de? Å forsvinne kan være en ønskedrøm, men det vil ikke være virkeligheten.

Hva skjer med deg når du dør? Vel, jeg vet ikke. Synes du ikke det er viktig nok til å finne ut hva du bør gjøre? Det er avgjørende, som Bibelen sier at det er bestemt for mennesket å dø én gang og deretter stå til dom. Du bør vite hva som kommer til å skje. Du trenger ikke å vite alle detaljene; det du må vite er dette: Jesus har lovet evig liv til dem som stoler på ham som sin frelser.


Kristendommen kan virke som bare en annen verdensreligion, men hvis ikke Jesus er den han sier han er, blir kristendommen bare et annet trossystem. Bare Jesus Kristus gir svaret og beviset på at han er Guds Sønn, at han er Gud.

Tenk nå på mennesker som ikke bryr seg om Jesus Kristus, men tror på Gud. De kan ha sin lille trygghet i lommen, og tenker at alt blir bra til slutt. Imidlertid kan alt ikke bli bra fordi det er bestemt at hvert menneske skal dø én gang og deretter stå til dom. Vi må avlegge regnskap for våre liv.


Noen kan påstå at de har sine egne guder, men sannheten er at det bare er én sann Gud. Kanskje har Gud hjulpet deg i visse situasjoner for å gi deg en mulighet til å stole på ham som din frelser. Imidlertid dømmer ikke Gud hvert menneske hver eneste dag; han er en Gud av fantastisk nåde som gir oss alle en sjanse.


Avslutningsvis, hvis Jesus Kristus ikke er Gud, faller vår forståelse av evig liv, formålet med vår eksistens og forsikringen om en guddommelig plan sammen.

Idette livet er vi alle håpløse og hjelpeløse, men Jesus er Gud. Alt han sa og gjorde har resultert i tilgivelsen av våre synder, gaven av evig liv, og Himmelen som vårt hjem. Det er bare én Gud, og hvis noen spør deg hvem Gud er, så er Gud Jesus. Gud er Faderen, Gud er Den hellige ånd – tre personer av treenigheten.


Jesus gjorde det klart for disiplene sine at han skulle dra bort, men at når han går bort, vil han sende Den Hellige Ånd, for å være i deg, med deg og over deg. Etter at Jesus stod opp fra de døde, snakket han med disiplene, og ved pinse sendte han Den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd gjør det mulig for oss, som kommer senere, å leve et guddommelig liv. Gud var tankefull og sørget for at Den hellige ånd bor i oss. Vi er forseglet av Den Hellige ånd som et løfte inntil forløsningens dag.


Hvis du ikke har Jesus, hva har du da? Noen sier kanskje: "Jeg har min Gud." Beskriv din Gud for meg. Du vil sannsynligvis beskrive Ham på en måte som passer dine ønsker og håp. Men hvis din Gud ikke er Jesus Kristus, Frelseren, vår Herre, vår Gud, da er din Gud falsk og tom.

Og det er min bønn at du vil være ærlig. Jeg er ikke kritisk; jeg sier bare sannheten. Du kan ikke nekte sannheten; alt vi har sagt er sannheten. Spørsmålet er, hva vil du gjøre med sannheten? Du har to valg: godta den eller nekte den og gå din vei, legge bak deg det du har hørt. Du vil angre det for all evighet hvis du ikke tar en beslutning.


Min bønn er at du vil si: "Ja, det du har sagt er sant. Jeg tror at det du har sagt er sant, og ved tro vil jeg akseptere Jesus Kristus som min personlige frelser, den eneste sanne Gud. Jeg overgir livet mitt til Ham og ser Ham virke i livet mitt." Han vil gjøre et fantastisk verk i livet ditt. Alle vi troende kan vitne om at Jesus Kristus er ikke bare Guds Sønn, men Han er også Guds Ånd og Faderen som er Gud.


Det er vår bønn for deg – at livet ditt vil bli radikalt endret ved å tro og stole på Guds ord, at Jesus Kristus kom til denne verden, la ned sitt liv på korset, og gjorde det mulig for oss å bli tilgitt.