Bibelvers om Kall fra Gud

HolySpirit.no Tilbe Gud i Ånden
Bibelvers om å Tilbe Gud i Ånden

Bibelvers om kall fra Gud


Velkommen til "Guds Kall": Utforsk Ditt Unike Formål gjennom Hans Ord


Denne siden er et hellig rom, en digital reise gjennom bibelvers som kaster lys over det guddommelige kallet. Guds Ord er en symfoni av veiledning, en inspirasjon som guider oss til å oppdage vårt unike formål. Hvert vers er som et kall fra himmelen, en innbydelse til å utforske dypet av den oppgaven Gud har lagt foran oss.


La "Guds Kall" være ditt kompass, en påminnelse om at i troen på Hans ord finner vi retningslinjer for vår livsreise.


Må disse skriftene inspirere ditt hjerte, og må du finne styrke og klarhet i Guds kall til ditt liv.


Her kommer 15 flotte Bibelvers til Deg om Kall fra Gud:

 • "Dere har ikke utvalgt Meg, men Jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, slik at alt det dere ber Far om i Mitt navn, skal Han gi dere." (Johannes.15:16)


 • "Han som kaller dere, er trofast, Han skal også gjøre det." (1.Tessaloniker.5:24)


 • "Vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud, for dem som er kalt etter Hans rådslutning. For dem som Han kjente på forhånd, har Han også forutbestemt til å bli likedannet med sin Sønns bilde, for at Han skulle være Den Førstefødte blant mange søsken. Dem som Han forut har bestemt, har Han også kalt. Og dem Han har kalt, har Han også rettferdiggjort. Dem Han har rettferdiggjort, har Han også herliggjort." (Romerne.8:28~30)


 • "For se på deres kall, søsken, at ikke mange som er vise i det menne-skelige, ikke mange mektige, ikke mange av høy ætt ble kalt. Men Gud har utvalgt det som i verdens øyne er dårskap, for å gjøre det vise til skamme. Og Gud har utvalgt det svake i verden, for å gjøre det som er mektig til skamme. Det som står lavt i verden, og det som blir foraktet, har Gud utvalgt, og det som ikke er noe, for å gjøre det som er noe, til ingenting, for at ingen skapning skal rose seg for Ham." (1.Korinter.1:26~29)


 • "Til den kalte Han dere ved vårt evangelium for å kunne nå fram til vår Herre Jesu Kristi herlighet." (2.Tessaloniker.2:14)


 • "Jeg jager mot målet, mot den seiers-pris som Gud fra det høye kalte oss til i Kristus Jesus." (Filipperne.3:14)


 • "For til dette ble dere kalt, fordi Kristus også led for oss og etterlot oss et eksempel, for at dere skulle følge i Hans fotspor." (2.Peter.2:21)


 • "Det er Han som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, den som ble gitt oss i Kristus Jesus fra evige tider av." (2.Timoteus.1:9)


 • "Jeg lot Meg se av dem som ikke spurte etter Meg. Jeg lot Meg finne av dem som ikke søkte Meg. Jeg sa: ‘Her er Jeg, her er Jeg’, til et folkeslag som ikke var kalt ved Mitt navn." (Jesaja.65:1)


 • "Jeg, som er fange i Herren, formaner dere da til å vandre verdig det kall dere ble kalt med, med all ydmykhet, mildhet og tålmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet, og legger vinn på å bevare Åndens enhet i fredens bånd! Det er én kropp og én Ånd, slik dere ble kalt i ett håp ved deres kall, det er Én Herre, én tro, én dåp, Én Gud og alles Far, Han som er over alle, gjennom alle og i dere alle." (Efeserne.4:1~6)


 • "Gud er trofast, og ved Ham ble dere kalt inn i samfunnet med Hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre." (1.Korinter.1:9)


 • "Men slik Han som kalte dere er hellig, skal også dere være hellige i all deres ferd, for det er skrevet: Dere skal være hellige, for Jeg er hellig." (1.Peter.1:15~16)


 • "Så dere ikke gjengjelder ondt med ondt eller hån med hån, men heller velsigner, da dere vet at det var dette dere ble kalt til, for at dere skal arve velsignelse." (1.Peter.3:9)


 • "Da sa Peter til dem: «Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe til Jesu Kristi navn til syndenes tilgivelse, og dere skal få Den Hellige Ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn og alle som er langt borte, så mange Herren vår Gud vil kalle til seg." (Apostlenes.gj.2:38~39)


 • "Derfor, søsken, skal dere være enda mer ivrige etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast. For hvis dere gjør alt dette, skal dere aldri noensinne snuble. For slik skal det bli gitt dere inngang til vår Herre og Frelser Jesu Kristi evige rike." (2.Peter.1:10~11)