Oversikt over Endetidshendelser

Antikristens fall ved Armageddon

I del 1 av denne serien av artikler skal jeg gå i gang og skissere opp alle de viktigste hendelsene som vil forekomme og som vil lede opp mot Jesu 2. komme til vår jord.


Dette vil være en grunnleggende oversikt over hovedhendelsene. Jeg vil gå nærmere inn på flere ting i andre artikler som gir deg mer detaljer i noen av disse spesifikke sluttidshendelsene. Bibelen viser oss igjen noen svært tydelige skrifter om hva som skal skje før Jesus kommer tilbake til oss i Hans andre komme.

Problemet er at alle versene knyttet til Jesu gjenkomst til vår jord er alle spredt gjennom hele Bibelen. Du må derfor søke dem ut og deretter matche dem opp som du ville gjort med bitene til et puslespill for å kunne se nøyaktig hva som kommer nedover veien.


Gud ser alltid ut til å få deg til å søke og lete etter all den kunnskapen som finnes i Bibelen. Søk og så vil du finne. Emnet for sluttidshendelser er ikke noe unntak.


Jeg vil holde denne spesifikke artikkelen fokusert på de viktigste, grunnleggende, sluttidshendelsene for å gi deg et godt kart med hensyn til hva som kan bli klart til å komme vår vei. Dette emnet kan bli svært detaljert på grunn av alle de utrolige hendelsene som vil skje før Jesus kommer tilbake til oss i sin andre komme.

Sjekk også ut vår nye artikkel fra 28.Oktober 2023:  Har endetiden kommet?

Grunnleggende Oversikt over Hovedhendelsene


Her er en grunnleggende oversikt over hovedarrangementene ved et raskt blikk. Jeg vil da snakke om hver enkelt av dem i litt mer detalj etter denne overskriften.


1. Diverse tegn


Her er noen av de spesifikke tegn som vil skje som fortalt av Jesus til Hans apostler i Det Nye Testamentet.

a) Farefulle tider vil komme.


b) Falske Kristuser og Falske Profeter vil komme til å bedra selv de utvalgte.


c) Kriger og rykter om kriger.


d) Folk mot folk, rike mot rike.


e) Økning i hungersnød, smittedød og jordskjelv.


f) Overflod av lovløshet og umoral.


g) Kjærligheten i mange vil bli kald.


h) Noen kristne vil avvike fra troen og skal holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære


i) Mennesker vil bli elskere av seg selv, elskere av penger, ugudelige, stolte, skrytepaver, blasfemiske, følelseskalde, ulydige mot foreldre, uforgivende, ærekrenkende, uten selvkontroll, brutale, forræderske, hovmodige, elskere av glede i stedet for Gud-elskende og takknemlige.


j) Den Hellige Ånd vil bli utøst på alt kjød.


k) Jesu Kristi evangelium vil forkynnes for hele verden og da kommer enden.


l) Gud vil åpne opp sluttidsprofetiet så alle vil forstå og kunne tolke det for å forberede seg på Hans andre komme.

2. Returnering av det jødiske folk tilbake til Israel


3. Gjenoppbygging av det jødiske tempelet


4. Antikristen som kommer, den falsk profeten og en 10 nasjonskonfederasjon som vil regjere denne verden


5. Den 7 år lange trengsel


6. Slaget ved Armageddon


7. Jesu retur til vår jord for å sette opp tusenårsriket


8. Den nye himmelen og den nye jorden

De forskjellige tegn


1. Ifølge de ovennevnte diverse tegnene som står oppført, forteller Jesus apostlene hva tegnene skal være som vil gi oss beskjed når


Han er klar til å komme tilbake til vår jord for hans neste komme. Verset er fra Matteus evangelium og det lyder som følger:

 • "Da han satt på Oljeberget og disiplene var alene med ham, kom de og spurte: «Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?» Jesus tok til orde og sa: «Pass på at ikke noen fører dere vill! For mange skal komme i mitt navn og si: ‘Jeg er Messias!’ Og de skal villede mange. Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme! For dette må skje, men ennå er ikke enden kommet.


Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsriene. Da skal de utlevere dere til forfølgelse og slå dere i hjel; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld.


Da skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme." (Matteus.24:3~14)

2. Her er et annet vers om de falske Messiaser og falske profeter som kommer.

 • "For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill." (Matteus.24:24)

3. Paulus snakker også om hvor ille menneskets tilstand kommer til å bli i de siste dager i det følgende verset.

 • "Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende, hovmodige og spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige og uten respekt for det hellige, ukjærlige og uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå og ondsinnede, svikefulle, oppfarende og innbilske. De elsker nytelser høyere enn de elsker Gud. I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter gudsfryktens kraft. Vend deg bort fra slike folk!" (2.Timoteus.3:1~5)

4. Paulus sier også at i de siste dager vil noen kristne avvike fra deres tro på Herren på grunn av demonenes innflytelse og doktriner. Her er verset som spesifikt forteller oss dette.

 • "Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære" (1.Timoteus.4:1)

5. Her blir verset om endetidsprofetiet forseglet frem til sluttiden, og dette verset innebærer at Gud da vil åpne opp vår forståelse av det. Dette er en engel som snakker til Daniel i Det Gamle Testamentet etter at han nettopp var ferdig med å gi ham visjoner og kunnskap om hva som skulle komme i endetiden.

 • "Han svarte: «Gå bort, Daniel, for ordene skal holdes skjult og være forseglet inntil endetiden. Mange skal bli renset, lutret og vasket rene. Men de urettferdige skal gjøre urett, og ingen av dem skal forstå. Men de kloke skal forstå." (Daniel.12:9~10)

Alt det ovennevnte er det jeg kaller de forskjellige tegnene som vil begynne å skje når vi begynner å nærme oss Jesu andre ankomst til vår jord.


De neste 7 er spesifikke hendelser som vil finne sted i perfekt kronologisk rekkefølge. Bare en av disse hendelsene har skjedd på dette tidspunktet, de andre 6 har ikke.


Den 7 årige store trengsel blir nedtellingen til når Jesus kommer tilbake til oss. Denne 7 årige store trengsel vil være de siste 7 årene på jorden før Jesus kommer tilbake til oss i sin andre komme.


Det er en begivenhet som vil skje midt i den store trengsel, som blir kalt for "Avskyeligheten av ødeleggelse". Når disse hendelsene finner sted, forteller Bibelen oss at det vil være nøyaktig 42 måneder før Jesus kommer tilbake til vår jord for hans andre komme - som er tre og et halvt år fra tidspunktet for denne ene hendelsen.


Avskyeligheten av ødeleggelse vil være når antikristen setter seg opp i det gjenoppbygde jødiske tempelet for å forkynne seg for å være Gud.


Denne hendelsen vil være veldig lett å plukke opp og se når det skjer med teknologien som vi nå har på plass for å plukke opp nyhetshendelser ettersom det faktisk skjer over hele verden.


Her er en kort forklaring på de andre 7 viktige hendelsene som vil oppstå, med en av dem som allerede har skjedd.

Returnering av det jødiske folk tilbake til Israel


Dette er hendelsen som allerede har skjedd. I år 70 e.Kr., etter Jesu død på korset, ble det jødiske folk spredt over hele verden. Romerne ødela deres tempel, og de ble så spredt over hele verden som profetert i Det gamle testamentet som følge av at de feilet i å ta seg sammen i troen med Gud Faderen.


Gud Faderen uttalte denne dommen på det jødiske folk når du kommer nær slutten av Gamle Testamentet.

Men Gud sier da etter å ha uttalt denne alvorlige dommen på dem, at han fortsatt vil være deres Gud, at han fortsatt vil beholde den opprinnelige pakt og overenskomst som han hadde gjort med deres tidligere forfedre Abraham, Isak og Jakob, og at han ville så ta dem tilbake til deres hjemland Israel i sluttiden, kort tid før Jesus ville komme tilbake til vår jord for hans andre komme.


Her er to vers som spesifikt forteller oss dette.

 • "Da vil jeg vende skjebnen for mitt folk Israel. De skal bygge opp igjen ødelagte byer og bo i dem. De skal plante vinmarker og drikke vinen.De skal anlegge hager og spise frukten. Jeg planter dem i deres egen jord,og de skal aldri mer rykkes opp av jorden jeg har gitt dem, sier Herren din Gud." (Amos.9:14~15)


 • "Den dagen skal Herren for annen gang rekke hånden ut for å kjøpe fri resten av folket sitt, de som er igjen fra Assur, Egypt,Patros, Kusj, Elam, Sinear, Hamat og fra kystlandene. Han skal løfte et banner for folkene, samle de fordrevne av Israel og føre sammen de spredte av Juda fra de fire verdenshjørner." (Jesaja.11:11~12)

Denne store hendelsen skjedde den 14 mai.1948. Etter den tyske holocaust begynte jødiske folk fra hele verden å komme tilbake til sitt hjemland Israel og kunne gjenoppta det som deres hjemland på ovennevnte dato.


Så den 7.juni 1967 gjenerobret de byen Jerusalem i det som ble kalt 6-dagers krigen. Imidlertid kunne de ikke gjenerobre tempelberget som er der hvor de vil gjenoppbygge sitt hellige tempel igjen.


Jesus bruker analogien til et fikentre når han snakker om dette. Han sier at generasjonen som ser denne restaureringen finne sted med det jødiske folk, vil ikke gå forbi før han kommer tilbake for andre gang. Det er således en veldig god sjanse for at vi vitner om Jesu retur tilbake til vår jord i dette livet.


Jeg vet ikke hva tidsrammen er når Jesus bruker ordet "generasjon." Det kan være 100 år eller kanskje litt mindre. I så fall kan hans andre komme være når som helst mellom nå og år 2048.

Gjenoppbyggingen av det jødiske tempelet


Det jødiske folk var i stand til å gjenoppbygge sitt hjemland Israel og deres hovedstad Jerusalem, men de kunne ikke få tilbake tempelberget, som er grunnen de ønsker å gjenoppbygge sitt Hellige tempel på.


Da det jødiske folk gjenerobret Jerusalem i 6-dagers krigen i 1967, hadde de først tatt kontroll over dette tempelberget, men de gikk videre og gav over kontrollen over tempelberget tilbake til muslimene av politiske grunner.

De ønsket å vise en bred type toleranse mot muslimene, og de tillot dem derfor å beholde kontroll over dette hellige stedet. Akkurat nå er det en muslimsk moske på dette stedet kalt Klippedomen. Muslimene har åpenbart ikke til hensikt å fjerne moskeen for å tillate jødene å gjenoppbygge sitt hellige tempel.


Men dette jødiske tempelet må gjenoppbygges igjen for at alle profetiene i Bibelen skal oppfylles bokstavelig. Det jødiske folk har allerede laget planer om hvordan de vil gjenoppbygge det hvis de noen gang får sjansen. Tilsynelatende vil det bare ta dem ca 2 år å gjenoppbygge det når Gud gjør overnaturlig veien klar for dem til å kunne gjøre det.


Det første tempelet ble bygget av kong Salomo tilbake i det gamle testamente. Det ble så ødelagt i 586 f.Kr. Tempelet ble da gjenoppbygget en annen gang rundt 26 f.Kr. og deretter igjen ødelagt av romerne i 70 e.Kr. da jødene ble spredt ut av Roma og deretter inn i alle de andre nasjonene i verden som følge av Guds dom på dem som et folk og som en nasjon.

Dette tempelet må gjenoppbygges enda engang fordi det er en begivenhet som involverer antikristen, kalt "Avskyeligheten av ødeleggelse". Husk disse 3 ordene! Når denne hendelsen skjer, har vi bokstavelig talt nedtelling på 42 måneder før Jesus kommer tilbake.


Det som antikristen gjør i dette tilfellet, er å sette seg opp i Guds tempel og forkynne at han er Gud, og fra dette tidspunktet finner den andre halvdel av trengselen sted, som da vil ha den største forfølgelse av jøder og kristne som verden noensinne har sett!

Antikristen kan ikke sette seg selv opp i dette tempelet, med mindre det allerede er blitt gjenoppbygget. Profetiet sier at Antikrist i de tre første og halve årene av trengselen vil etablere en slags fredsavtale eller pakt med Israel.


Han vil da tillate gjenoppbyggingen av templet, og når det er ferdig, da vil han bryte sin pakt med Israel og sette seg opp i templet og forkynne seg selv for å være Gud.

Husk, det tar bare to år å gjenoppbygge templet, slik at dette lett kan skje i første halvdel av 7 års trengselen.

Jeg er sikker på at denne begivenheten vil tv sendt over hele verden på grunn av Antikristens innbilskhet og arroganse. Han vil at hele verden skal vite hva han nettopp har gjort.


Tenk på dette. Djevelen har alltid ønsket å være som Gud og å ha sin trone for seg selv. Nå vil han få sin ene og eneste sjanse til å kunne herske hele verden gjennom denne kommende antikristen.


Antikristen vil være under Satans veiledning og innflytelse. Satan, gjennom antikristen, vil nå kunne sette seg opp i Guds Hellige tempel i de neste tre og et halvt år - og fra den posisjonen begynner den største masseslaktingen av jøder og kristne som verden noensinne har sett.


Han vil bokstavelig talt drepe to tredjedeler av det jødiske folk. Tro det eller ei, denne forfølgelsen vil bli verre enn den tyske holocaust der 6 millioner jøder ble drept. Mer om dette under egen overskrift under her.


Bunnlinjen - Det jødiske tempelet må bygges opp, slik at de ovennevnte begivenhet med Antikrist kan finne sted. Det vil også fungere som en hovednøkkel-begivenhet for resten av verden å låse inn på, ettersom det vil bokstavelig talt fortelle oss nøyaktig hvor mye tid vi fortsatt vil ha igjen før Jesus kommer tilbake til oss for hans andre komme - 42 måneder!

Antikristens oppgang, falsk profet og en 10 nasjoners konføderasjon


Bibelen sier at en uhellig treenighet vil oppstå i de siste dager. Denne uhellige treenigheten vil være Satan, Antikristen og den falske Profeten. Satan kalles dragen i åpenbaringsboken.


Han har alltid ønsket å være som Gud, om ikke Gud, og dette vil være hans eneste sjanse til å faktisk spille Gud i de siste 7 årene på jorden.


Satan vil ta rollen som Gud Faderen, Antikristen vil ta Jesu rolle, og den falske profeten vil ta den Hellige Ånds rolle.

Den Hellige Ånds jobb er å lede mennesker til Jesus. På samme måte vil den falske profeten være den som leder verden til å tjene Antikristen. Han vil være med på å sørge for at folk får merket av dyret på begge sine hender eller i pannen.


Den 10 nasjoners konføderasjonen vil være 10 nasjoner som Antikrist og den Falske Profeten vil herske fra. Samstemtheten mellom mange profeti-forskere er at den 10 nasjoners konføderasjonen vil være 10 nasjoner fra Europa.

Dette vil bli et gjenopplivet romersk imperium. Akkurat nå er det 25 land i det som heter EU. Når Antikrist blir klar til å ta midtpunktet, kan det bare være 10 land igjen for å oppfylle denne delen av Skriften.


Jeg skal liste opp de viktigste versene fra Skriften som har å gjøre med Antikristen, den falske profeten, og den 10 nasjoners konføderasjonen de vil styre denne jorden fra. Les disse versene svært nøye! Du får et utrolig innblikk i fremtiden fra Guds Ord om hva som kommer vår vei!


1.Antikristen kalles dyret, den lovløse, syndens mann og verdenssønnen i de følgende versene. Det første verset er rett ut av Åpenbaringsboken.

"Og jeg så et dyr stige opp av havet. Det hadde ti horn og sju hoder og ti kroner på hornene, og på hodene sto det navn som var en spott mot Gud. Dyret jeg så, lignet en leopard, men hadde føtter som en bjørn og gap som en løve. Dragen ga det sin kraft og sin trone og stor makt.


Ett av dyrets hoder så ut som om det hadde fått banesår, men det dødelige såret var blitt leget. All verden undret seg over dyret og fulgte det. De tilba dragen fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilba dyret og sa: «Hvem er som dyret, og hvem kan kjempe mot det?»


Dyret fikk en munn som talte store og spottende ord, og det fikk makt til å holde på i 42 måneder. Det åpnet munnen for å spotte Gud og begynte å håne hans navn og hans bolig og dem som bor i himmelen.


Det fikk også lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem, og det fikk makt over alle stammer og folk, tungemål og nasjoner. Og alle som bor på jorden, skal tilbe dyret, hver den som fra verdens grunnvoll ble lagt, ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet som ble slaktet. Den som har ører, hør! Den som skal i fangenskap, må gå i fangenskap. Den som skal drepes med sverd, må dø for sverd. Her gjelder det at de hellige har utholdenhet og tro." (Johannes'.åpenbaring.13:1-10)

Jesus er Lammet. Legg merke til at Satan er den som ordner for å gi antikristen full makt for å være i stand til å herske med den kraften og autoriteten som han vil ha. Dette verset forteller oss at antikristen vil ha full styring over hele verden i en kort periode før Jesus endelig kommer tilbake for å beseire ham.


2. Det neste verset vil fortelle deg at de 10 hornene som er nevnt i verset ovenfor, er 10 konger - 10 nasjoner som vil gi sin troskap til antikristen.

 • "De ti hornene du så, er ti konger som ennå ikke har fått kongerike, men som skal få kongsmakt sammen med dyret i én time. De vil alle ett og det samme og overgir sin makt og myndighet til dyret. De skal føre krig mot Lammet. Men Lammet er herrenes herre og kongenes konge og skal seire over dem sammen med sine, de kalte og utvalgte og trofaste.» (Johannes'.åpenbaring.17:12~14)

3. Det neste vers kommer fra profeten Daniel ut av Det Gamle Testamentet. Daniel ble gitt svært kraftige drømmer og visjoner om hva som skulle skje i sluttiden. Det første verset var en drøm gitt av Gud om Antikrist. Dette verset forteller deg også at antikristen vil være en mann!

 • "Deretter så jeg i nattsynene, og se! – et fjerde dyr, fryktelig og skremmende og veldig sterkt. Det hadde store jerntenner og åt og knuste; og det som var igjen, tråkket det ned med føttene. Det var forskjellig fra alle de andre dyrene og hadde ti horn. Jeg betraktet hornene, og se! – enda et horn. Et lite horn skjøt opp mellom dem. Tre av de første hornene ble rykket opp så det kunne få plass. Dette hornet hadde øyne som et menneske og en munn som talte store ord." (Daniel.7:7~8)

Legg merke til Daniels beskrivelse av antikristen. Han forteller oss at denne mannen vil være den verste diktatoren verden noensinne har sett. Han vil få Hitler til å bli blek i forhold til hva han skal gjøre når han kommer på scenen. Han sier at dette dyret er "annerledes" enn alle de andre dyrene som noen gang har kommet før ham, og at han vil bli forferdelig, fryktelig og overmåtelig sterk!


Ovennevnte vers sier også indirekte at 3 av kongedømmene under Antikrist først ikke vil bli villig med under hans regjering.

Han må undergrave dem for å få deres lydighet som vil bli vist i neste vers.


4. Det neste verset fra Daniel tolker også de ti hornene som 10 kongeriker. Det fortsetter med å si at antikrist vil undertrykke 3 av disse kongene. Det står også at han vil få lov til å forfølge Guds hellige i tre og et halvt år. En engel fra Gud gir ham denne meldingen.

 • "Dette sa han: «Det fjerde dyret betyr at det skal komme et fjerde rike på jorden, et som er forskjellig fra alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, tråkke den ned og knuse den. De ti hornene betyr at det skal stå fram ti konger fra dette riket.


Og etter dem skal det stå fram enda en konge, som er forskjellig fra de andre. Han skal tvinge under seg tre konger. Han skal tale mot Den høyeste og fare hardt fram mot Den høyestes hellige. Han skal bestemme seg for å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans hånd én tid, tider og en halv tid." (Daniel.7:23~25)

En tid = 1 år. Tider = 2 år. Halv tid = et halvt år. Dette kommer til totalt tre og et halvt år. Det første verset fra Åpenbaringen 13: 1-10 sier at han vil ha myndighet til å fortsette i 42 måneder, som også er tre og et halvt år.


5. Det neste verset fra Daniel gir mer informasjon om noen av Antikrists personlighetstrekk. Han vil ha sterke egenskaper, forstår ondskapsfulle strategier, vil være veldig listig, og vil være uttrykk for innbilskhet og arroganse.

 • "Når riket deres går mot sin slutt og syndene har nådd sin fylde, skal det stå fram en konge med hardt ansikt og forstand på å føre folk bak lyset. Hans styrke blir stor, men ikke som den første styrke. Han skal gjøre uhyggelig skade og lykkes i alt han gjør. Han skal utslette de mektige og folket av de hellige.


Fordi han er kløktig, skal han lykkes med sitt svik. Han skal være stor i egne tanker, og med lett hjerte skal han utslette mange. Han skal reise seg mot fyrstenes fyrste og bli knust, men ikke av menneskehånd.»" (Daniel.8:23~25)

Legg merke til siste setning. Han vil ikke bli ødelagt av en mann eller en nasjon, men ved Jesus Kristus selv når han kommer tilbake til vår jord ved sin gjenkomst. Beskrivelsen av hva Jesus gjør med ham, vil være i teksten under slaget av Armageddon.


6. Det neste verset fra Daniel gir noe tilleggsinformasjon om denne mannen. Han kan være homofil, da han ikke har noe ønske om kvinner. Han kan også ha noen jødisk avstamning i ham ettersom det sier at han ikke tar noe "hensyn" til sine fedres Gud.

 • "Kongen skal gjøre som han vil, opphøye seg og gjøre seg større enn alle guder. Mot Gud over gudene taler han uhørte ord. Han har lykken med seg inntil vreden tar slutt. For det som er fastsatt, må skje. Sine fedres guder bryr han seg ikke om, heller ikke guden som kvinnene elsker, eller noen annen gud. For han gjør seg selv større enn dem alle." (Daniel.11:36-37)

Denne mannen vil ende opp med å bli den ultimate ego-galning av alle tider! Han vil være Satan inkarnert med mengder av stolthet, innbilskhet og arroganse som vil operere gjennom hans personlighet.


7. Det neste verset er fra Johannes som forteller oss at hans navn er Antikrist.

 • "Mine barn, dette er den siste tid. Dere har hørt at Antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått fram. Derfor vet vi at dette er den siste tid." (1.Johannes.2:18)

8. Det neste verset forteller oss at han også kalles den lovløse.

 • "Når den lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan og virker med stor makt og med under og falske tegn." (2.Tessaloniker.2:9)

Legg også merke til at antikristen vil arbeide og operere i den kraften som Satan selv vil gi til ham.


9. Det neste verset viser at han kalles syndens mann og fortapelsens sønn.


Dette verset forteller oss også at når han setter seg opp i det gjenoppbygde jødiske tempelet ved halvveis ut i trengselen, vil han bokstavelig talt utroper seg selv for å være Gud!

 • "La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn. Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud." (2.Tessaloniker.2:3-4)

10. De neste to versene er på den falske profeten. Det første verset forteller nøyaktig hva denne mannen skal gjøre. Det andre verset gir oss navnet hans - den falske profeten. Bibelen kaller ham også for et annet dyr.

 • "Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde to horn som et lam, men talte som en drage. All den makt det første dyret har, bruker det andre dyret i tjeneste for det første. Det får jorden og dem som bor der, til å tilbe det første dyret – det som hadde fått banesåret sitt leget.


Det gjør store tegn, det lar til og med ild fra himmelen fare ned på jorden, midt for øynene på folk. Det forfører dem som bor på jorden, med tegnene det får gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til jordens folk at de skal lage et bilde til ære for dyret – det som var såret med sverd, men livnet til igjen. Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det kunne tale, og til å få drept alle som ikke tilba dyrets bilde.


Det tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand, regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet er 666." (Johannes.åpenbaring.13:11~18)


 • "Men dyret ble fanget, sammen med den falske profeten, han som i dyrets tjeneste gjorde underfulle tegn og med dem forførte alle som tok dyrets merke og tilba bildet av det. Begge ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel." (Johannes'.åpenbaring.19:20)

Du vil også merke deg at Antikristen tilsynelatende mottar en slags sår som burde drepe ham. Mitt gjetning er at det er sannsynligvis et slags mordforsøk på livet hans.


Han overlever mirakuløst dette såret og får tilsynelatende en reell helbredelse, åpenbart fra Satan selv, og dette fører til at hele verden forundrer seg over ham og gjør det lettere for resten av verden å falle under hans demoniske trolldom og følge ham.

Satan, antikristen og den falske profeten vil nå sette scenen for det som kalles 7 års trengsel. Denne 7 års trengselsperioden vil være den verste tiden verden har sett. Jesus selv fortalte apostlene at det aldri har vært en tid med trøbbel gjennom menneskets historie så ille som denne tiden kommer til å bli, og at det aldri vil bli en annen periode så ille som denne kommer til å være!

Akkurat som Gud ga sin sønn Jesus tre og et halvt år for å gå med sin makt på denne jorden, vil Gud tillate Satan gjennom antikristen å utløse så mye kaos og ødeleggelse på denne jorden som han muligens kan i de siste tre og Halv år av denne trengselen.


7 års trengselen


Som du vil se i Skriftversene som er oppført nedenfor, vil den store trengsel vare i 7 år. På midtpunktet av trengselet vil antikrist sette seg opp i Guds tempel som må gjenoppbygges av det jødiske folk. Han vil utrope seg selv for å være Gud. Denne hendelsen kalles Avskyeligheten av ødeleggelse ved profeten Daniel. Jesus selv refererer spesifikt til denne hendelsen i det nye testamente.

Jesus sier at når denne hendelsen oppstår, skal hans folk bokstavelig talt løpe for åsene. Jesus sier at de tre og et halvt årene av trengselen som utløses av denne avskyeligheten av ødeleggelse, vil være den verste trengsel og tid med trøbbel som verden noensinne har sett. Han sier at om disse dager ikke var blitt forkortet av Gud Faderen, ville intet kjød blitt reddet.

Jeg tror at Jesus antyder at mannen trolig ville ha ødelagt hele jorden i Slaget av Armageddon. Antikristen begynner å miste kontroll over hans imperium. Andre nasjoner kommer imot ham i kampen av Armageddon.


Med tilgjengeligheten av atomvåpen er min gjetning at antikristen kanskje hadde vært istand til å trykke på knappen hvis han trodde han skulle miste sitt imperium.


Hvis han trykker på knappen, så er sjansene store for at de andre nasjonene han skal kjempe mot, også vil være villige til å trykke på knappen, og du kan dermed ende opp i en fullskala atomkrig.


Du har allerede sett hva for en ego-galning denne mannen kommer til å være utifra beskrivelsen av hans personlighet i de ovennevnte versene. Når han er under påvirkning og veiledning av Satan, tror jeg at den mest logiske konklusjonen er at både han og Satan ville være mer enn villig til å trykke på knappen hvis de trodde de ikke kunne beholde kontrollen over deres oppbygde imperium.

Jeg føler virkelig at dette er hva Jesus mente da han sa at intet kjød ville bli reddet hvis Gud ikke hadde forkortet disse dagene i slutten av denne trengselen.


Her er de viktigste versene fra Skriften om 7 års trengselen.


1. Dette første verset fra Daniel viser at den 7-årige trengselen ble opprinnelig etablert av antikristen som bekrefter en pakt med Israel, og da i midten av pakten vil han sette opp denne avskyeligheten av ødeleggelse.

 • "I én uke skal han stadfeste en pakt med de mange, etter en halv uke gjør han slutt på slaktoffer og grødeoffer. På motbydelig-hetens vinger kommer han som ødelegger, helt til utslettelsen som er fastsatt, strømmer nedover ødeleggeren selv.»" (Daniel.9:27)

En uke har vært fast fatslått å være 7 år. Hvordan vet du det?


Fordi i midten av uken setter antikrist opp avskyeligheten av ødeleggelse. Og vi vet allerede at når avskyeligheten av ødeleggelse er satt opp, vil det være 42 måneder eller tre og et halvt år igjen før slutten. Så dette forteller oss at en uke er lik 7 år.


Slik vet du at trengselen er for en 7 års tidsperiode.


2. Det neste verset fra Daniel forteller deg spesielt er at når dyreofferet er tatt bort fra jødene, og avskyelighetens av ødeleggelse er oppstått, vil det være 1290 dager til slutten! 1290 dager er tre og et halvt år og 13 dager.

 • "Fra den tid da det daglige offeret blir avskaffet og det motbydelige som ødelegger, blir stilt opp, skal det gå 1290 dager. Salig er den som venter og når fram til 1335 dager."  (Daniel.12:11~12)

Legg merke til i den første delen av verset ovenfor at det står at det daglige offeret er tatt bort. Dette refererer til det faktum at når det jødiske folk bygger sitt tempel igjen, vil de igjen gjenopprette praktiseringen av dyrofferet som de gjorde tilbake i Det Gamle Testamentet.


Antikristen vil tillate dette å pågå for en stund, men når han setter seg selv opp for å sitte i Guds tempel i avskyeligheten av ødeleggelse, da vil han ta dette privilegiet bort fra det jødiske folk!

Dette verset gir oss dermed to sentrale brikker for å gi oss beskjed når vi er midt i trengselen - borttagelsen av dyreofringen, og antikristen som setter seg selv opp i deres gjenoppbygde tempel og utroper seg for å være Gud.


3. Her er et annet godt vers som bærer gjentagelse under denne overskriften, og viser igjen at forfølgelsen av det jødiske folk og Guds hellige kun vil vare tre og et halvt år.

 • "Han skal tale mot Den høyeste og fare hardt fram mot Den høyestes hellige. Han skal bestemme seg for å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans hånd én tid, tider og en halv tid." (Daniel.7:25)

Igjen, en tid = 1 år. Tider = 2 år. Halv tid = et halvt år. Totalt kommer vi til tre og et halvt år.


4. Her er et annet vers som viser at antikristen vil ha en periode på 42 måneder for å fortsette sin blodbad. Dette verset bruker tidsenheten på 42 måneder, som igjen er tre og et halvt år.

 • "Dyret fikk en munn som talte store og spottende ord, og det fikk makt til å holde på i 42 måneder." (Johannes.åpenbaring.13:5)

5. Her er verset fra Jesus som forteller at alle skal løpe for åsene når avskyeligheten av ødeleggelse hender med antikristen. Det er her Jesus forteller oss også at denne trengsel vil være den verste trengsel som verden noensinne har sett eller noensinne vil se igjen.

 • "Når dere ser at det motbydelige som ødelegger, det som profeten Daniel har talt om, står på hellig sted – la den som leser opp, tyde det! – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. Den som er på taket, må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset, og den som er ute på markene, må ikke vende hjem for å hente kappen sin.


Ve dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager! Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. For da skal det komme en trengselstid så stor som det aldri har vært fra verdens begynnelse og til nå, og som det heller aldri skal bli. Om disse dagene ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal disse dagene forkortes." (Matteus.24:15~22)

6. Og her er det siste verset som viser blodbadet som kommer fra trengselen. Dette neste vers sier at to tredjedeler av det jødiske folk vil bli drept av antikristen. Dette kommer til å bli verre enn det tyske holocaust!


Jeg tror at i en av bøkene jeg leser, står det at to tredjedeler av det jødiske folk vil likestille at 9,3 millioner jøder blir drept av denne ene mannen. Dette vil toppe de 6 millioner jødene som ble drept i det tyske holocaust. Men dette verset forteller oss ikke hvor mange av de kristne som vil bli drept av antikristen.

 • "Det skal skje i hele landet, sier Herren, at to tredjedeler skal utryddes og omkomme, men en tredjedel skal bli igjen. Den tredjedelen fører jeg gjennom ild, jeg renser dem som en renser sølv, jeg prøver dem som en prøver gull. De skal påkalle mitt navn, og jeg skal svare dem. Jeg skal si:«De er mitt folk», og de skal svare:« Herren er vår Gud.»" (Sakarja.13:8-9)

Enden av den store trengselen vil nå lede opp til slaget ved Armageddon, som vil være det siste og endelige slaget før Jesus kommer tilbake for å stoppe antikristen, den falske profeten, Satan og alle de andre nasjonene som kommer mot Israel i denne siste kamp.


Slaget ved Armageddon


Dette vil bli den siste og endelige begivenheten av den store trengselen. Bibelen sier at Jesus straks etter trengselen kommer tilbake til oss for sin neste komme! Her er 2 viktige vers på denne kampen, og hvordan alt blir satt opp til å hende.


1. Dette 1. verset er veldig interessant. Det innebærer at antikristen ikke har full kontroll over hele verden. Det står at han hører nyheter fra øst og nord som plager ham.


Denne nyheten får ham til å gå ut i stort raseri for å utslette mange. Min gjetning er at Kina og Russland ikke vil komme under hans regjering, og at de setter alt opp for å komme direkte mot ham. Her er verset:

 • "Da skal rykter fra øst og fra nord skremme ham, og han drar ut med stor vrede for å slå mange med bann og utrydde dem. Han slår opp sitt kongelige telt mellom havet og det herlige, hellige fjellet. Men han går mot sin undergang, og ingen hjelper ham." (Daniel.11:44~45)

Dette verset forteller oss at han skal møte sin ende og at ingen skal ville hjelpe ham. Som du vil se lenger ned, er Jesus den som vil sette en endelig slutt på ham - så dette verset viser oss at denne hendelsen vil lede opp til kampen ved Armageddon.


2. I dette neste verset er ordet Armageddon faktisk brukt til å beskrive stedet der dette slaget skal finne sted. Armageddon er Megiddos slette som danner det eneste passet gjennom fjellene som kommer fra nord og sør av Israel.

Det ligger i den nordlige delen av Israel, og det er et naturlig pass fra Middelhavet gjennom fjellene og til det indre av Israel.


Dette neste verset forteller oss at elven Eufrat vil tørke opp slik at et pass og en vei blir gjort for kongene fra øst for å komme imot Israel og Antikristen i denne siste kamp. Her er versene som beskriver alt dette:

 • "Den sjette engelen tømte sin skål i den store elven Eufrat. Vannet i den tørket bort, så det kunne ryddes vei for kongene fra Østen. Og jeg så at det ut fra dragens og dyrets og den falske profetens munn kom tre urene ånder som lignet frosker.


 • Dette er demoniske ånder som gjør underfulle tegn, og de drar ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den allmektiges store dag. – «Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke må gå naken og vise sin skam.» – Og åndene samlet kongene på stedet som på hebraisk heter Harmageddon." (Johannes.åpenbaring.16:12~16)

Legg også merke til at demonene som er i Antikrist og den falske Profeten, vil være de som vil gå ut og dra resten av nasjonene til Armageddon for dette siste og endelige slag. Snakk om sauer som ledes til slakting!


Scenen er nå satt. Du har det som sannsynligvis er Kina og noen andre asiatiske nasjoner som kommer inn fra øst. Muligvis kommer Russland og hennes arabiske allierte fra nord, og troppene fra Antikristens 10 nasjoners europeiske konføderasjon kommer inn fra vest - alle sammen til Armageddon for å kjempe der for å se hvem som skal styre verden. Hva skjer etterpå? Les videre.


Jesu andre komme


1. I dette første verset sier Gud at han vil tillate alle verdens nasjoner å komme imot Jerusalem. Dette verset forteller oss at Jerusalem skal bli tatt, husene vil bli plyndret, og kvinnene bortført.

Halvparten av byen vil faktisk gå i fangenskap, men dens en tredjedeles gjenlevende vil ikke bli drept under denne overtakelsen. Husk at to tredjedeler av det jødiske folk vil bli drept, en tredjedel vil ikke.


Det er akkurat på dette punktet at Jesus vil komme frem for å kjempe for sitt folk og sette en stopper for all denne blodsutgytelsen og blodbad. Hans føtter vil lande på Oljeberget. Her er dette meget kraftfulle vers!

 • "Se, det kommer en Herrens dag. Da skal de fordele krigsbyttet de røvet hos deg. Jeg vil samle alle folkeslagene til krig mot Jerusalem. Byen skal inntas, husene plyndres og kvinnene voldtas. Halve byen må gå i eksil, men resten av folket skal ikke utryddes fra byen.


Herren skal dra ut og føre krig mot disse folkeslagene slik han før har ført krig på stridens dag. Den dagen skal han stå med føttene på Oljeberget, som ligger rett mot Jerusalem, i øst. Oljeberget skal revne i to fra øst til vest, og det skal bli en veldig dal. Den ene halvparten av fjellet viker mot nord og den andre mot sør.


Da skal dere flykte gjennom min fjelldal, ...Da skal Herren min Gud komme, og alle de hellige med ham...Da skal Herren være konge over hele jorden... "Der skal det bo folk. Byen skal ikke være bannlyst lenger, Jerusalem skal ligge trygt.


Dette er plagen som Herren lar ramme alle folk hvis de går til krig mot Jerusalem: Han skal la kjøttet råtne på dem mens de ennå står på føttene. Øynene skal råtne i hulene sine og tungen råtne i munnen på dem." (Sakarja.14:1~12)

Legg merke til den svært grafiske beskrivelsen av hva Gud skal gjøre med Israels fiender. Dette vil bli Guds vrede til full manifestasjon.


2. Se nå hva som skjer i neste vers. Gud roper ut til fuglene i luften og lar disse fuglene fôre av kjødet fra den hæren som han nettopp har ødelagt.


Den siste delen av dette verset vil da fortelle hva Jesus vil gjøre med antikristen og den falske profeten. Disse to vil være de første som faktisk blir kastet i Ild- og Svovel-sjøen.

 • "Og jeg så en engel som sto inne i solen. Han ropte med høy røst til alle fuglene som flyr under himmelhvelvet: «Kom hit, kom sammen til Guds store festmåltid! Dere skal få ete kjøttet av konger, hærførere og mektige menn, kjøttet av hester og rytterne deres, kjøttet av alle mennesker, både frie og slaver, små og store.»


Og jeg så dyret og jordens konger med sine hærer samlet til krig mot rytteren på hesten og hans hærskarer. Men dyret ble fanget, sammen med den falske profeten, han som i dyrets tjeneste gjorde underfulle tegn og med dem forførte alle som tok dyrets merke og tilba bildet av det.


Begge ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel. De andre ble drept med sverdet som går ut av rytterens munn. Og alle fuglene spiste seg mette av kjøttet deres."(Johannes.åpenbaring.19:17~21)

3. Nå, hva skjer med Satan, dragen som orkestrerte alle hendelsene i den store trengselen? Jesus vil nå få ham fastlenket og kastet inn i den bunnløse helvetesgropen for å være der under hele Hans tusenårsrike. Her er verset som spesifikt beskriver denne utrolige hendelsen.

 • "Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i hånden. Han grep dragen, den gamle slangen, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år. Så kastet engelen ham i avgrunnen, låste igjen og satte segl over den, så han ikke lenger skulle forføre folkene, ikke før de tusen år var gått. Etter det skal han slippes løs en kort tid." (Johannes'.åpenbaring.20:1~3)

Som du vil se litt lenger nede, vil Gud slippe Satan løs for en liten stund i slutten av 1000 tusenårskrigen for å sette opp en kamp før vi endelig får den nye himmelen og den nye jorden.


4. Her er et annet godt vers som viser oss at Jesus kommer tilbake straks etter at Den store trengsel har kjørt sin kurs.

 • "Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes.


Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, da skal alle folkeslag på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se Menneske-sønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene enden av himmelen til den andre." (Matteus.24:29~31)

Her er et annet vers om Jesu gjenkomst og hevnen som at han vil ta på de ugudelige.

 • "For dette er rettferdig i Guds øyne: Når noen volder dere trengsler, skal han gjengjelde med trengsler, og dere som møter trengsler, skal han gi lindring sammen med oss. Slik blir det når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen sammen med sine mektige engler i flammende ild og straffer dem som ikke kjenner Gud, og dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium.


Straffen deres blir en evig fortapelse borte fra Herrens ansikt og fra hans herlighet og makt,"den dagen han kommer for å bli lovprist blant sine hellige og hyllet av alle som tror. Og dere har trodd det vitnesbyrdet vi ga dere."  (2.Tessaloniker.1:6~10)

5. Her er verset som sier at Jesus skal sette opp et tusenårsrike der han vil styre hele jorden fra Jerusalem i Israel.

 • "Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Og jeg så sjelene til dem som var blitt halshugget på grunn av Jesu vitnesbyrd og Guds ord, de som ikke hadde tilbedt dyret eller dyrets bilde, og ikke tatt imot merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket som konger sammen med Kristus i tusen år." (Johannes'.åpenbaring.20:4)

6. Så hva skjer etter at de 1000 årene er omme? To hendelser vil oppstå.


Satan blir løslatt i en kort periode for å prøve å sette opp et siste slag mot Gud og hans folk. Gud kaster ha, så til slutt i Ild- og Svovelsjøen, akkurat der som han kastet Antikrist og den Falske Profeten 1000 år tidligere. Og så får vi en ny himmel og en ny jord.


Her er de to versene.

 • "Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. Han skal dra ut og forføre folkene i alle fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid. Og de er tallrike som havets sand. De dro opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by.


Men ild fór ned fra himmelen og fortærte dem. Og djevelen, som hadde forført dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet." (Johannes'.åpenbaring.20:7~10)

Legg merke til i verset ovenfor at Satan igjen omringer hva som synes å være Jerusalem. Men denne gangen ser det ut til at Gud selv vil stoppe ham før han kan begynne å starte et angrep mot Guds folk. Han blir så kastet i Ild- og svovelsjøen, og det vil være det siste vi noen gang vil høre fra denne onde blasfemiske skapningen - noensinne!


Her er det siste kapittelet i hele denne sagaen. Etter at Satan er permanent tatt ut for godt, vil den gamle jorden og den gamle himmelen forgå, og en ny himmel og en ny jord vil nå bli gitt til Guds folk. Her er verset som beskriver hva vår utrolige endelige slutt vil være med Herren.

 • "Og jeg så en ny himmel og en ny jord.For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom.


Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud.


Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.» Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.»


Og han la til: «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.» Så sa han til meg: «Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets vann som gave. Den som seirer, skal få dette i arv, og jeg vil være hans Gud,og han skal være min sønn.


Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder, driver med hor og trolldom, avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.»" (Johannes'.åpenbaring.21:1~8)

Legg merke til at i tillegg til en ny jord og en ny himmel, får vi også en ny by - det nye Jerusalem.


Gud Faderen vil også bo hos oss i denne nye himmelen og den nye jorden sammen med sin sønn Jesus! Det blir ikke mer død, smerte og sorg.


Her det et annet vers som forteller oss hva denne nye himmelen og den nye jorden vil være som.

 • "Noe tempel så jeg ikke i byen, for Herren Gud, Den allmektige, og Lammet er dens tempel. Og byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser over den, og Lammet er dens lys.


Folkene skal vandre i lyset fra byen, og jordens konger skal føre sine rikdommer dit. Byens porter skal aldri stenges etter dagen, for natt skal det ikke være der. Alt det dyrebare og verdifulle folkene eier, skal de føre inn i den.


Men noe urent skal aldri komme inn i byen, ingen som gjør motbydelige ting eller farer med løgn, bare de som er skrevet inn i livets bok hos Lammet."  (Johannes'.åpenbaring.21:22~27)

Her er et annet vers på den nye himmelen og den nye jorden og hva vi vil ha i den.

 • "Det skal ikke lenger finnes noen forbannelse. Guds og Lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham. De skal se hans ansikt, og de skal ha hans navn på sin panne. Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Herren Gud skal lyse over dem. Og de skal herske som konger i all evighet." (Johannes'.åpenbaring.22:3~5)

Dette verset forteller oss at forbannelsen til Adam og Eva vil bli endelig ødelagt og unnagjort.


Vi vil aldri dø igjen. Ikke mer sykdom, smitte, sult, kriminalitet, Satan, demoner, dårlige mennesker, eller noen form for aldring eller korrupsjon.


Vi vil virkelig være i paradiset i denne nye himmelen og på den nye jorden, og vi vil for alltid forbli i dette perfekte gudmiljøet for all evighet!

Er dette en historiebok som slutter eller hva!


Ovenstående vers forteller oss også at både Jesus og Gud Faderen vil bo og leve med oss i dette nye paradiset, og vi vil alle ha direkte tilgang til dem begge! Vi vil ikke lenger ha behov for et jødisk tempel fordi Gud og Jesus nå vil være Guds tempel. Vi vil nå kunne tilbe dem direkte.


Konklusjon


1. Hvor er Bortrykkelsen i alt dette? Det er en stor debatt i Legemet om hvorvidt det kommer til å bli en Bortrykkelse. Hvis det kommer til å bli en Bortrykkelse, vil det trolig forekomme på ett av tre mulige punkter:

a) Rett før begynnelsen av 7 års Trengselen.


b) Rett ved midtpunktet av Trengselen, hvor tre og et halvt år markerer hvor Antikristen setter seg selv opp i templet og proklamerer seg for å være Gud og starter masseforfølgelsen av Jøder og Kristne.


c) Rett før kampen ved Armageddon.

Jeg vil gjøre en egen artikkel spesifikt om muligheten for en Bortrykkelse. Jeg tror personlig at det vil bli Bortrykkelse av Guds hellige - og at det vil skje en gang før starten av den 7 årige store trengselen. Med andre ord vil det bli en pre-trengsel Bortrykkelse.


2. Hvor er f.eks. USA i alt dette? Folk som studerer bibelprofetiene har vanskelig for å finne ut hvor de passer inn i alle de ovennevnte hendelsene. Det er et veldig interessant vers som kan gi oss en anelse.


Dette verset sier at når den siste delen av Trengselen begynner med forfølgelsen av jødene, ble Israel gitt "to vinger av en stor ørn" for å fly inn hvor næring og beskyttelse ble gitt til henne.


Noen tror at det kan referere til USA, siden deres nasjonale symbol er en ørn. Andre mener at ørnen refererer direkte til Gud selv, og at Gud vil sørge for en slags beskyttelse for den tredjedel av det jødiske folk som ikke skal bli drept av antikristen.


Jeg kan ikke finne noen andre vers på dette tidspunktet som ville kunne svare på dette spørsmålet. Hvis det er oss, ville det bety at de ikke blir en del av den 10 nasjonskonfødera-sjonen som antikristen vil herske ut ifra. De vil fortsette å beholde sin supermaktstatus og vil liksom være isolert ut av alle disse sluttidshendelsene.


Men den andre muligheten er at når Gud Bortrykker alle de kristne fra Amerika, vil de miste sin supermaktstatus og slutte å ha noen betydning for fremtidige verdenshendelser. Med det samme USAs makt har blitt fullstendig tatt ut av verdensscenen, vil dette da frigjøre Antikristen for å kunne ta midtpunktet som hersker over en 10 nasjoners europeisk konføderasjon.


Av disse to mulighetene vil jeg si at det andre scenariet kan være mest troverdig og mest logisk. Og det kan forklare hvorfor Amerika ikke synes å bli nevnt noen steder i Bibelen i forbindelse med sluttidshendelser.

Vårt land har virkelig blitt grunnlagt på det grunnleggende av sann kristendom. Når alle de virkelige kristne er blitt tatt opp til himmelen i denne Bortrykkelsen, kan landet vårt bokstavelig talt falle fra hverandre, siden Guds hånd som opererer gjennom hele sitt folk, ikke lenger vil være i kontroll over ting.


Vårt land kan ende opp med å gå ned som en siste historieleksjon om hva som vil skje med et land som har blitt grunnlagt på Gud og sanne bibelske prinsipper, og når de kristne blir tatt ut av det store bildet.

Den eneste grunnen til at vi er verdens eneste supermakt på dette tidspunkt, skyldes den salvelse som Gud selv har lagt på dette landet som et resultat av vårt begynnende kristne fundament som ble etablert med Ham. Det har bare vært Guds kraft som opererer på dette landet som har gjort oss til den supermakt vi er i dag.


Når Guds folk er tatt ut av dette store bildet, tror jeg at landet vårt skal bokstavelig talt falle fra hverandre, og antikristen og hans 10 nasjoners europeiske konføderasjon vil da bevege seg veldig raskt for å ta vår plass som verdens eneste virkelige supermakt.


Dette kan også forklare hvordan antikristen bokstavelig talt vil kunne ta kontroll over hele verden på så kort tid. Med Amerika som blir fullstendig maktesløs med tapet av så mange kristne, og ingen andre land som er store nok eller kraftige nok til å ta vårt sted - vil Antikristen, med sin 10 nasjoners europeiske konføderasjon, være den neste i køen for å ha muskeler, teknologi og evne til å erstatte oss som verdens neste supermakt.

Her er verset om at Israel blir beskyttet under de to vingene til en stor ørn, hvis den første muligheten faktisk oppstår der vårt land vil bli brukt av Gud til å gi en trygg havn til de forfulgte jødene:

 • "Men hun fikk de to vingene til den store ørnen, så hun kunne fly ut i ødemarken til sitt sted og få den maten hun trenger ién tid og tider og en halv tid,langt borte fra slangen." (Johannes'.åpenbaring.12:14)

Du vet absolutt at verset snakker om den siste halvdelen av Trengselen fordi det bruker ordene "tid og tider og en halv tid."


Dette er den samme frasen som Daniel brukte i profetien, og det har allerede vært fastslått til å være tre og halv år!


3.Et siste poeng å nevne om alt ovenfor. Hvorfor ville Gud tillate en slik blodsutgytelse og forfølgelse å komme over sitt eget utvalgte folk, det jødiske folk?

Først gjennomgår de en forferdelig forfølgelse etter at de er spredt ut av Roma i 70 e.Kr. Så går de gjennom det tyske holocaust, hvor 6 millioner av dem blir drept av Hitler. Og nå skal de ha to tredjedeler av sine egne drept i den kommende holocaust med Antikristen.


Her er verset som spesifikt forteller oss hvorfor Gud har tillatt så mye forfølgelse å falle på disse menneskene gjennom tidene:

 • "Og folkeslagene skal forstå at Israels hus ble bortført på grunn av sine synder. Fordi de var troløse mot meg, skjulte jeg ansiktet for dem og overga dem i fiendens hender, så de alle falt for sverd. Jeg gjorde med dem etter deres urenhet og synder; jeg skjulte ansiktet for dem." (Esekiel.39:23~24)

Bibelen sier også at det jødiske folk vil gå i ekstrem sorg når de ser Jesus komme tilbake for andre gang. De vil se arr etter naglene i hendene og på føttene og innse at Jesus var deres sanne Messias, og at det var de som i utgangspunktet avviste Ham og Hans budskap om evig frelse. Imidlertid vil Gud, i sin utrolige kjærlighet og barmhjertighet for disse menneskene, ta dem tilbake og de vil fortsette å være hans utvalgte folk.


Gud sa i Det Gamle Testamentet at han ikke ville forlate den pakt han gjorde med sine tidligere forfedre Abraham, Isak og Jakob, og at han ville bringe dem tilbake til deres hjemland i Israel i de siste dager. Og når den store trengsel er fullstendig, vil de aldri bli revet opp eller lide mer forfølgelse fra noen andre igjen.

Det jødiske folk vil tjene som et avsluttende testamente for oss alle om konsekvensene av forsaking og å gå mot Gud Faderen. Det er ingen mellomveier eller nøytrale grunner for hver persons valg om hvem de skal tjene i dette livet. Du velger enten Gud og Jesus og lever dette livet slik de vil at du skal leve det, eller du velger din egen vei eller verdens veier og dør!

Den triste tingen i alt dette er at Gud aldri vil tvinge seg på deg for å få deg til å velge Ham og Hans måter å leve i dette livet. Han vil sørge for at kunnskapen blir gitt til hver enkelt person, men det er opp til hver person å gjøre sitt eget individuelle valg i denne saken.

Det vil bare være maksimalt liv i den nye himmelen og den nye jorden eller maksimal død i innsjøen av Ild og svovel for ethvert individ når alt er endelig sagt og gjort. Ovennevnte kommentarer på sluttids-hendelsene forteller oss bokstavelig talt at alle enten kommer til å ende opp i den nye himmelen og den nye jorden, eller i innsjøen av Ild og svovel, hvor de da vil bli plaget på dette forferdelige stedet for evig og alltid!

Det er ingen ting i midten eller nøytrale grunner! Det er alt eller ingenting.


Jesus Selv har sagt at de som ikke er med Ham, er imot Ham. Det er ingen midtpunkt for folk å gå inn i hvis de ikke ønsker å godta hverken Gud eller djevelen.


Hvis du ikke vil ha Gud og hans gave av evig frelse gjennom hans sønns blod, så vil du til slutt ende opp i sjøen av Ild og svovel.

Dette er den harde kalde virkeligheten av hva det virkelige store bildet handler om - og det triste med alt dette er at en forferdelig masse mennesker kommer til å ende opp med å gjøre feil valg på den viktigste beslutningen de noensinne vil gjøre i dette livet, og ikke engang Gud selv, vil blande seg inn i hver persons individuelle valg i denne saken.


For de av dere som ikke vet mye om sluttidshendelser, vil du kanskje skrive ut denne artikkelen og legge den på hyllen i tilfelle at alt dette begynner å skje i vår levetid. Alt ovenfor er en bred oversikt over alle de store hendelsene og rekkefølgen de kommer til å skje i. Jeg ville bare holde meg til de store hoved og tidsbegivenhetene i denne artikkelen. Det er mye mer til alt dette, og jeg vil diskutere disse ekstra hendelsene i resten av artiklene som vil bli oppført under denne artikkelen etterhvert.


Tilbake til artikkelsamlingen innsikt

Sjekk også ut vår nye artikkel fra 28.Oktober 2023:  Har endetiden kommet?

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

InnsiktStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Masturbering/Onani


Har endetiden kommet?


Vennskap og svik


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

InnsiktStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

InnsiktStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

InnsiktStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake