Trosbekjennelsen

Med bibelvers

Behovet for en kort sammenfatning av det som de troende står sammen om, går igjen i mange religioner.


Helt fra den tidligste kristne kirke finner vi korte, opp-summerende tekster som uttrykker det mest sentrale i den kristne tro.


Kjernen i de trosbekjennelsene som kirkene står sammen om, har sin bakgrunn i Bibelen.

Vi tror på en Gud som skapte universet og alt i det.


Vi tror at Gud kom i kjødet, i Jesus Kristus. Og Han er En med Gud


Vi tror at Jesus Kristus var født av en jomfru. Når vi sier dette, tror vi at Maria var jomfru da hun "fødte".


Vi tror at Jesus døde på korset for våre synder, for at vi skulle bli tilgitt. Og at Han ble fysisk vekket til liv på den tredje dagen.


Vi tror at vi har "evig liv" ved å godta Guds plan om frelse og aksepterer Jesus Kristus som vår Herre og Frelser.


Vi tror på å bli "døpt" ved dåp etter å ha mottatt Jesus som Herre og Frelser. Vi tror ikke at vanndåp frelser en person, men at frelse  er en gratis gave ved å godta Jesus.


Vi tror på Den Hellige Ånds arbeid gjennom vanlige mennesker, og at Den Hellige Ånds gaver er relevante for i dag.


Vi tror at Guds Ord er den eneste autoritet, og er inspirert av Den Hellige Ånd, og er den eneste sannheten vi skal leve med. Vi tror ikke på, eller godtar andre tros og læresetninger, det er bare 'En sannhet'.


Vi tror det er en ekte 'himmel' og et ekte 'helvete'. Og hvor vi tilbringer vår evighet, bestemmes av hvilken vi velger mens vi lever. Det er ingen andre sjanser etter 'Døden'.

Trosbekjennelsen med vers

Vi tror på en Gud som skapte universet og alt i det.

(Jesaja 43: 10-13; Jesaja 44:24; 5.Mosebok.6: 4; 1 Korinter 8: 4-6)


"Dere er mine vitner, sier Herren, og min tjener som jeg har utvalgt, for at dere skal kjenne meg og tro på meg og forstå at jeg er Han. Før meg er ingen gud blitt formet, og etter meg skal ingen komme. Jeg, jeg er Herren, det finnes ingen annen frelser enn jeg. Det er jeg som har fortalt og frelst og gjort det kjent, det finnes ingen fremmed blant dere. Dere er mine vitner,sier Herren. Jeg er Gud, helt fra dag ble til, jeg er Han. Ingen river ut av min hånd; det jeg gjør,kan ingen gjøre ugjort."

Jesaja 43:10-13


"Så sier Herren, som løser deg ut, og som formet deg i mors liv: Jeg er Herren,som har skapt alt, alene har jeg spent ut himmelen, uten hjelp har jeg bredt jorden ut."

Jesaja 44:24


"Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én."

5. Mosebok 6:4


"Når det gjelder det å spise slike avgudsoffer, vet vi at det ikke finnes noen avgud i verden og ingen Gud uten én. Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden, ja, det er mange guder og mange herrer. Men for oss er det én Gud, vår Far. Alt er fra ham, og til ham er vi skapt. Og det er én Herre, Jesus Kristus. Alt er til ved ham, og ved ham lever vi."

1. Korinter 8:4-6

Vi tror at Gud kom i kjødet, i Jesus Kristus. Og Han er En med Gud.(Johannes: 1: 1-5; Jesaja 9: 6-7; Johannes 17: 20-23; Johannes 17: 5; Johannes 16: 27-30; Johannes 14: 7-11;)


"I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det."

Johannes 1:1-5


"For et barn er oss født, en sønner oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder.

Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste. Så skal herreveldet være stort og freden uten ende over Davids trone og hans kongerike.

Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå og for alltid. Herren over hærskarene skal gjøre dette i sin brennende iver."

Jesaja 9:6-7


"Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg."

Johannes 17:20-23


"Far, gi meg nå din herlighet, den herligheten som jeg hadde hos deg før verden ble til."

Johannes 17:5


"For Far selv elsker dere fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er kommet fra Gud. Jeg er utgått fra Far og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Far.» Disiplene hans sier: «Nå taler du rett fram og ikke i bilder. Nå forstår vi at du vet alt og ikke trenger at noen spør deg. Derfor tror vi at du er kommet fra Gud.»"

Johannes 16:27-30


"Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Far. Hvordan kan du da si: ‘Vis oss Far’? Tror du ikke at jeg er i Far og Far i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv: Far er i meg og gjør sine gjerninger. Tro meg: Jeg er i Far og Far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld."

Johannes 14:7-11

Vi tror at Jesus Kristus var født av en jomfru. Når vi sier dette, tror vi at Maria var jomfru da hun "fødte".

(Lukas 1: 26-38)


"Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. Men engelen sa til henne: «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.


Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid; det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Engelen svarte: «Den hellige ånd skal komme over deg, og Den høyestes kraft skal overskygge deg.


Derfor skal barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn. Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned. For ingen ting er umulig for Gud.» Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne."

Lukas 1:26-38

Vi tror at Jesus døde på korset for våre synder, for at vi skulle bli tilgitt. Og at Han ble fysisk vekket til liv på den tredje dagen.

(Lukas 23:33-34,44-46; Lukas 24: 1-7; Jesaja 53: 3-7)


"Og da de kom til det stedet som heter Hodeskallen, korsfestet de både ham og forbryterne der, den ene på høyre side av ham og den andre på venstre. Men Jesus sa: «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Så kastet de lodd om klærne hans og delte dem mellom seg... Det var allerede omkring den sjette time. Da falt det et mørke over hele landet helt til den niende time, for solen ble formørket. Forhenget i tempelet revnet etter midten, og Jesus ropte med høy røst: «Far,i dine hender overgir jeg min ånd!» Da han hadde sagt det, utåndet han."

Lukas 23:33-34,44-46


"Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand. Da så de at steinen var rullet fra graven. De visste ikke hva de skulle tro, men med ett sto det to menn hos dem i skinnende klær. Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Men de to sa til dem: «Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Han er ikke her, han er stått opp. Husk hva han sa til dere mens han ennå var i Galilea: ‘Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestes, og den tredje dagen skal han stå opp.’»"

Lukas 24:1-2,4-7


"Han var foraktet,forlatt av mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet for. Han var foraktet,vi regnet Ham ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok Han, våre smerter bar Han. Vi tenkte: Han er rammet, slått av Gud og plaget. Men Han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på Ham, vi fikk fred, ved Hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme Ham. Han ble mishandlet, Han ble plaget, og Han åpnet ikke munnen, lik et lam som føres bort for å slaktes, lik en sau som tier når den klippes, og Han åpnet ikke munnen."

Jesaja 53:3-7

Vi tror at vi har "evig liv" ved å godta Guds plan om frelse som aksepterer Jesus Kristus som vår Herre og Frelser.

(1 Joh 5: 10-12; Romerne 10: 9; Apg 4: 11-12; Kolosserne 2: 6; Efeserne 3: 16-19; Efeserne 5:18; 1 Timoteus 2: 5)


"Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i sitt indre. Men den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, for han har ikke trodd på Guds eget vitnesbyrd om sin Sønn. Og dette er vitnesbyrdet: Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. Den som har Sønnen, har livet, men den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet."

1. Johannes 5:10-12


"For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst."

Romerne 10:9


"Han er steinen som ble vraket av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein. Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.»"

Apostlenes gjerninger 4:11-12


"Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham,"

Kolosserne 2:6


"Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneskekraft og styrke ved sin Ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden,høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet,som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde!"

Efeserne 3:16-19


"Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden"

Efeserne 5:18


"For Gud er én og én mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus,"

1. Timoteus 2:5

Vi tror på å bli "døpt" ved dåp etter å ha mottatt Jesus som Herre og Frelser. Vi tror ikke at vanndåp frelser en person. Frelse er en gratis gave ved å godta Jesus.

(Romerne 6: 3-4; Matteus 28:19; Efeserne 2: 8-10)


"Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv."

Romerne 6:3-4


"Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn"

Matteus 28:19


"For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem."

Efeserne 2:8-10

Vi tror på Den Hellige Ånds arbeid gjennom vanlige mennesker, og at Den Hellige Ånds gaver er relevante for i dag.

(1 Kor 12, Johannes 1:33; Apg 1: 5-9, 2: 1-18; 1 Kor.14: 2-4, 14-19)


"Når det gjelder Åndens gaver, søsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem. Dere vet at da dere var hedninger, ble dere viljeløst revet med til de stumme avgudene. Derfor kunngjør jeg for dere at ingen som taler i Guds Ånd, sier: «Forbannet er Jesus!» Og ingen kan si: «Jesus er Herre!» uten i Den hellige ånd.


Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle. Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. For ved én og samme Ånd blir det gitt én å tale visdom, en annen å formidle kunnskap, én får ved den ene Ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede, og én får kraft til å gjøre under. Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, én får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Alt dette gjør den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil."

1. Korinter 12:1-11


"Jeg kjente ham ikke. Men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg: Ham du ser Ånden dale ned over og bli hos, han er det som døper med Den hellige ånd."

Johannes 1:33


"For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med Den hellige ånd.» Mens de var sammen, spurte de ham: «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?» Han svarte: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.» Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres."

Apostlenes gjerninger 1:5-9


"Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.


I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Forskrekket og forundret spurte de: «Er de ikke galileere, alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi er partere og medere og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontos og Asia, Frygia og Pamfylia, i Egypt og i Libya-området mot Kyréne, og innflyttere fra Roma, jøder og proselytter, kretere og arabere – og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål!»


De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre: «Hva er dette for noe?» Men noen gjorde narr av dem og sa: «De har drukket seg fulle på søt vin.» Da steg Peter fram sammen med de elleve. Han hevet stemmen og talte til dem: «Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem! Merk dere hva jeg sier, og lytt nøye til mine ord! Disse menneskene er ikke fulle, slik dere tror. Det er jo bare den tredje time på dagen.


Men her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel: I de siste dagerskal det skje,sier Gud, at jeg øser ut min Åndover alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min Ånd, og de skal tale profetisk."

Apostlenes gjerninger 2:1-18


"For den som taler i tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, for han taler hemmeligheter ved Ånden. Men den som taler profetisk, taler for menneskene, til oppbyggelse, formaning og trøst. Den som taler i tunger, oppbygger seg selv, men den som taler profetisk, bygger opp menigheten."

1. Korinter 14:2-4


"For hvis jeg ber og taler i tunger, er det ånden min som ber, men forstanden har ingen nytte av det. Hva skal jeg så gjøre? Jo, jeg skal be med ånden, men også med forstanden; jeg skal lovsynge med ånden, men også med forstanden. Hvis du holder takkebønn i din ånd, hvordan kan da den som ikke er fortrolig med dette, si «amen» til din bønn? Han skjønner jo ikke hva du sier. Du holder nok en god takkebønn, men ingen andre blir oppbygd av det. Jeg takker Gud for at jeg taler mer i tunger enn noen av dere. Men når menigheten er samlet, vil jeg heller si fem ord med forstanden så jeg også kan lære andre noe, enn tale tusenvis av ord i tunger."

1. Korinter 14:14-19

Vi tror at Guds Ord er den eneste autoritet, og er inspirert av Den Hellige Ånd, og er den eneste sannheten vi skal leve med. Vi tror ikke på, eller godtar andre tros og læresetninger, det er bare 'En sannhet'.

(2. Timoteus 3: 16-17; Hebreerne 4: 12; 1 Peter 1:25; Mark 13:31)


"Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning."

2. Timoteus 3:16-17


"For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer."

Hebreerne 4:12


"men Herrens ord varer til evig tid. Dette ordet er evangeliet som er forkynt for dere."

1. Peter 1:25


"Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå."

Markus 13:31Vi tror at Jesus Kristus vil komme tilbake igjen for å samle Hans kirke.

(Apg 1:11; 1 Tessalonikerne 4: 13-18)


"og sa: «Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.»"

Apostlenes gjerninger 1:11


"Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med dem som er sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp. For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som er sovnet inn, sammen med ham. Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som fremdeles lever og blir igjen her helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene!"

1. Tessaloniker 4:13-18

Vi tror det er en ekte 'himmel' og et ekte 'helvete'. Og hvor vi tilbringer vår evighet, bestemmes av hvilken vi velger mens vi lever. Det er ingen andre sjanser etter 'Døden'.

(Åpenbaringen 21: 22-27, 20: 10-15; Hebreerne 9: 27-28)


"Noe tempel så jeg ikke i byen, for Herren Gud, Den allmektige, og Lammet er dens tempel. Og byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser over den, og Lammet er dens lys. Folkene skal vandre i lyset fra byen, og jordens konger skal føre sine rikdommer dit. Byens porter skal aldri stenges etter dagen, for natt skal det ikke være der. Alt det dyrebare og verdifulle folkene eier, skal de føre inn i den. Men noe urent skal aldri komme inn i byen, ingen som gjør motbydelige ting eller farer med løgn, bare de som er skrevet inn i livets bok hos Lammet."

Johannes' åpenbaring 21:22-27


"Og djevelen, som hadde forført dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet. Og jeg så en stor, hvit trone og ham som satt på den. Jord og himmel flyktet bort fra hans ansikt og var ikke lenger til. Og jeg så de døde, både store og små: De sto foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som sto skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Havet ga fra seg de døde som var der, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem, og enhver ble dømt etter sine gjerninger. Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen. Og ildsjøen, det er den annen død. Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen."

Johannes' åpenbaring 20:10-15


"Slik alle mennesker må dø én gang og siden komme for dommen, slik er også Kristus ofret én gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham."

Hebreerne 9:27-28

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Vår  troStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen