Vi spør, Ordet svarer

Forsoning

HolySpirit.no Tilbe Gud i Ånden

Bibelvers om Forsoning


Syndene våre har atskilt oss fra Gud. Gud er hellig. Han er atskilt fra alt ondt. Problemet er at vi ikke er det. Gud kan ikke ha fellesskap med de ugudelige. Vi er onde. Vi har syndet mot alt, og spesielt mot den hellige skaperen av universet. Gud ville fortsatt være rettferdig og fortsatt være kjærlig hvis han kastet oss inn i helvete for alltid. Gud skylder oss ikke noe. Av sin store kjærlighet til oss kom han ned til oss i kroppslig form.


Jesus levde det perfekte liv som vi ikke kunne leve, og på korset inntok han vår plass. En kriminell må straffes. Gud målte ut straffen. Gud knuste sin syndsløse sønn.


Det var en smertefull død. Det var en blodig død. Jesus Kristus betalte fullstendig for dine overtredelser.


Jesus forsonte oss med Gud. På grunn av Jesus kan vi bli bedre kjent med Gud. På grunn av Jesus kan vi få glede oss med Gud.


På grunn av Jesus er vi kristne sikre på at himmelen venter oss på målstreken. Guds kjærlighet er tydelig på korset. Frelsen er kun av nåde. Alle mennesker må omvende seg og tro på Kristus.


Kristne har full forsikring ved at Jesus tok bort alle våre synder. Jesus er vårt eneste krav på himmelen. Vi må forstå at Gud viser det største eksempelet på ydmykhet. Han var rik, men ble fattig for oss. Han kom i form av et menneske for oss.


Han døde for oss. Vi må aldri holde nag mot noen. Kristne bør alltid søke forsoning med venner og familie selv om det ikke er vår skyld. Vi skal alltid imitere Gud som tilgav oss.


Sitater


 • "Korset er det ultimate beviset på at det ikke er noen grense for Guds kjærlighet, og Hans vilje til å ønske forsoning." R. Kent Hughes


 • "I Kristus alene, og hans betaling av straffen for våre synder ved korset, finner vi forsoning med Gud og den ultimate mening og formål." Dave Hunt


 • "Når vi tillater Guds kjærlighet å stilne vårt sinne, er vi i stand til å oppleve gjenreising av forhold." Gwen SmithJesus Kristus er forkjemper for syndere.


 • "Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Hvis noen synder, har vi en Talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige. Han er selv soningen for våre synder, ja ikke bare for våre, men for hele verdens." (1.Johannes.2:1~2)


 • "Det er én Gud og én Mellommann mellom Gud og mennesker, Mennesket Kristus Jesus." (1.Timoteus.2:5)


 • "Og etter loven blir nesten alle ting renset med blod, og uten blodsutgytelse blir det ingen tilgivelse." (Hebreerne.9:22)Gjennom Kristus ble vi forsonet med Gud.


 • "Om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Men alt dette er av Gud, Han som forlikte oss med seg selv ved Jesus Kristus, og ga oss forlikelsens tjeneste, for Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så Han ikke tilregner dem overtredelsene deres, og har lagt forlikelsens ord ned i oss." (2.Korinter.5:17~19)


 • "For dersom vi ble forlikt med Gud ved Hans Sønns død da vi var fiender, skal vi enda mer bli frelst ved Hans liv etter at vi er blitt forlikt. Ikke bare det, vi roser oss også i Gud ved Herren Jesus Kristus, ved Ham som vi nå har fått forlikelsen ved." (Romerne.5:10~11)


 • "Da vi altså er blitt rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved Ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde vi står i, og vi roser oss ved håp om Guds herlighet." (Romerne.5:1~2)


 • "Men i Kristus Jesus er nå dere som før var langt borte, kommet nær ved Kristi blod." (Efeserne.2:13)


 • "Slik kunne Han også forlike dem begge med Gud i én kropp ved korset og ved det drepe fiendskapet." (Efeserne.2:16)


 • "..dere har Han nå forlikt i sin kropp ved døden, for å framstille dere hellige, ulastelige og uklanderlige for seg selv, hvis dere bare blir stående i troen, grunnfestet og faste, og ikke blir ført bort fra håpet i evangeliet, det dere har hørt, og som ble forkynt for hver skapning under himmelen, og som jeg, Paulus, ble tjener for." (Kolosserne.1:21~23)


 • "Men i Kristus Jesus er nå dere som før var langt borte, kommet nær ved Kristi blod." (Efeserne.2:13)


 • "og ved Ham forlike alle ting med seg selv, ved at Han gjorde fred ved blodet på Hans kors, enten det er de ting som er på jorden eller det som er i himlene. Dere som før var fremmede og fiender av sinnelag, i de onde gjerninger, dere har Han nå forlikt." (Kolosserne.1:20~21)Å forsones i vårt forhold til andre.


 • "Derfor, hvis du kommer med din gave til alteret og der kommer på at din bror har noe imot deg, så la gaven din ligge der foran alteret. Gå og bli først forlikt med din bror, kom så tilbake og bær fram gaven din!" (Matteus.5:23~24)


 • "Da kom Peter til Ham og sa: «Herre, hvor ofte skal min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham? Så mye som sju ganger?» Jesus svarte ham: «Ikke så mye som sju ganger, sier Jeg deg, men sytti ganger sju." (Matteus.18:21~22)


 • "Hvis din bror synder mot deg, gå da og irettesett ham som en sak bare mellom deg og ham. Hvis han hører på deg, har du vunnet din bror." (Matteus.18:15)


 • "Vær gode mot hverandre, vær barm-hjertige og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus." (Efeserne.4:32)


 • "Ta dere i vare! Hvis din bror synder mot deg, så irettesett ham! Hvis han omvender seg, så tilgi ham!" (Lukas.17:3)


 • "Så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis en skulle ha noe å bebreide andre for. Slik Kristus tilga dere, skal også dere tilgi. Men framfor alt dette: Ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens bånd." (Kolosserne.3:13~14)


 • "For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, skal deres himmelske Far også tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres Far tilgi dere deres overtredelser." (Matteus.6:14~15)Vi må aldri la stoltheten komme i veien. Gud ydmyket seg selv og vi må etterligne ham.


 • "Når overmotet kommer, da kommer også skammen. Men hos de ydmyke er visdom." (Ordspråkene.11:2)


 • "Gjør ikke noe ut fra selviske ambi-sjoner eller lyst til tom ære, men enhver skal med ydmykt sinn akte de andre høyere enn seg selv." (Filipperne.2:3)


 • "Ha meg til forbilde slik jeg har Kristus til forbilde!" (1.Korinter.11:1)Påminnelser


 • "Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene." (Matteus.7:12)


 • "Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn." (Matteus.5:9)


 • "La all bitterhet, vrede, sinne, skrik og ond tale være langt fra dere, sammen med all ondskap." (Efeserne.4:31)


 • "Det andre, som er likt det, er dette: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’ Det er ikke noe annet bud som er større enn disse." (Markus.12:31)Bonus


 • "Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham." (Johannes.3:36)
KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Vår  troStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg