Skriftvers om Jesu blod

"For kjøttets sjel er i blodet, og jeg har gitt dere det på alteret til å gjøre soning for deres sjeler. For blodet er det som gjør soning, fordi sjelen er i det."

(3.Mosebok 17:11)

20 ting som Jesu blod gjør


1. Det tilgir synder "For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse." (Matteus.26:28)


2. Det gir liv "Jesus sa da til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dersom dere ikke eter Menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere!" (Johannes.6:53)


3. Det gjør at vi lever i Kristus og Han i oss"Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i meg og jeg i ham." (Johannes.6:56)


4. Det er måten Jesus kjøpte menigheten på"Så gi da akt på dere selv og på hele hjorden, som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn for, for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod." (Apost.gj.20:28)


5. Det er virkemiddelet hvor Jesus blir vår forsoning gjennom troen"Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de syndene som før var gjort." (Romerne.3:25)


6. Det rettferdiggjør oss og frelser oss fra vrede"Hvor mye mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden." (Romerne.5:9)


7. Det forløser oss "I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom." (Efeserne.1:7)


"For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam." (1.Peter.1:18,19)


"Og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta imot boken og åpne seglene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt," (Åpenbaringen.5:9)


8. Det bringer dem som var langt borte fra Gud nær til Ham "Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod." (Efeserne.2:13)


9. Det gir oss syndens tilgivelse"I hvem vi har forløsning gjennom Hans blod, til og med syndens tilgivelse" (Kolosserne.1:14) 


10. Det bringer fred og forsoning til Gud "og ved ham forlike alle ting med seg selv da han gjorde fred ved blodet på hans kors, - ved ham, enten det er de som er på jorden, eller de som er i himlene." (Kolosserne.1:20)


11. Det har oppnådd evig forløsning for oss "Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle, og fant en evig forløsning." (Hebreerne 9:12)


12. Det renser vår samvittighet fra dødt arbeid for å tjene den levende Gud "hvor mye mer skal da Kristi blod - han som i kraft av en evig Ånd bar seg selv fram for Gud som et lyteløst offer - rense vår samvittighet fra døde gjerninger så vi kan tjene den levende Gud!" (Hebreerne.9:14)


13. Det er derfor vi går inn i det helligeste med frimodighet "Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen." (Hebreerne.10:19)


14. Det snakker et bedre ord enn Abels blod "til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til bestenkningens blod som taler bedre enn Abels blod." (Hebreerne.12:24)


15. Det helliggjør oss "Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket ved sitt eget blod."(Hebreerne.13:12)


16. Det gjør oss dyktige til alt godt "Men fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde, må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje, ved at han virker i oss ved Jesus Kristus det som er godt i hans øyne. Ham tilhører æren i all evighet! Amen." (Hebreerne.13:20-21)


17. Det renser oss fra all synd "Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd." (1.Johannes.1:7)


18. Det vitner på jorden sammen med Ånden og vannet "Ånden og vannet og blodet, og disse tre samstemmer." (1.Johannes.5:8)


19. Det er middelet som Jesus vasker oss med "og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte av de døde og herskeren over kongene på jorden. Han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod," (Åpenbaringen.1:5)


"Jeg sa til ham: Herre, du vet det! Og han sa til meg: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har vasket sine kapper og gjort dem hvite i Lammets blod." (Åpenbaringen.7:14)


20. Det er den måten vi overvinner brødrenes anklager "De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ordet de vitnet. Og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden." (Åpenbaringen.12:11)

Likeså tok han begeret etter aftensmåltidet og sa: "Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som utgytes for dere."

(Lukas 22:20)


Takk Jesus


Takk Far for Kristi "dyrebare" blod

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Åndelig krigføringStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd